علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-2) , صفحات (99-106)

عنوان : ( اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود )

نویسندگان: محسن خادمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله ساختارهایی که می توان به سازوکار زمین ساختی منطقه پی برد شکستگی ها هستند. برداشت شکستگی ها در فرادیواره و فرودیواره راندگی شمال نیشابور که به عنوان یک گسل فعال شناخته شده است صورت گرفته است. شکستگی های اطراف راندگی شمال نیشابور را به دو دسته شکستگی های عمود و موازی با گسل تقسیم کرده و هر دو دسته، تغییر در نوع حرکت راندگی شمال نیشابور را نشان داده و این نشانه تغییر سازوکار زمین ساختی در منطقه است. جدیدترین سازوکاری که برای این منطقه تعریف شده است نظریه چرخش ساعتگرد حول یک محور قائم است. نظریه چرخش بیان می دارد که این منطقه به سمت جنوب در حال حرکت است و هر چه به سمت خاور می رویم بزرگی آن بیشتر می شود. از آنجایی که جهت حرکت جهانی خرد قاره ایران مرکزی به سمت شمال است، حرکت به سمت جنوب این منطقه خلاف جهت حرکت جهانی است. افزایش بلندی به سمت خاور خود دلیلی بر این مدعاست که کمتر GPS ارتفاعات به سمت خاور که دلیلی برای بیشتر بودن میزان کوتاه شدگی در این منطقه است و کاهش بزرگی بردار سرعت شدن بردار سرعت به سمت خاور دلیل بر کم شدن میزان کوتاه شدگی نیست.

کلمات کلیدی

, راندگی شمال نیشابور, چین, چرخش, بردار سرعت جهانی, بردار سرعت محلی, بردار سرعتGPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055723,
author = {خادمی, محسن and قائمی, فرزین and حسینی, سیدکیوان and فرخ قائمی},
title = {اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {99--106},
numpages = {7},
keywords = {راندگی شمال نیشابور، چین، چرخش، بردار سرعت جهانی، بردار سرعت محلی، بردار سرعتGPS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود
%A خادمی, محسن
%A قائمی, فرزین
%A حسینی, سیدکیوان
%A فرخ قائمی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]