زمین شناسی ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2014-9) , صفحات (23-35)

عنوان : ( تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) )

نویسندگان: فرهاد زارعی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتفاعات چاه یوسف در خاور شهرستان گناباد بر اساس عناصر زمین ساختى مانند گسلها و شکستگیها شناسایى شد و سازوکار هر یک و ارتباط آ نها با رژیم زمین ساختى ایجادکننده موردبررسى قرار گرفت و نقشه شکستگیهاى منطقه بر اساس داده‌هاى حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌اى و برداشت‌هاى صحرایى به تصویر درآمد. گسلهاى مهم منطقه با استفاده از مشخصه‌هاى صفحه گسلى مانند خشلغزها، رگه‌هاى کششى و پله‌هاى تجمعى کانی‌ها شناسایى و به کمک آ نها سازوکار گسلها مشخص گردید. درمجموع گسلهاى منطقه در سه راستاى اصلى جهت یابى شدند: 1) گسلش معکوس در راستاى N90-120° 2) گسلهاى راستا لغز راست گرد با راستاى N140- 160و 3) گسلهاى نرمال در راستاى N0-15° هستند. بر مبناى داده هاى به دست آمده و با استفاده از برنامه رایانه‌اى به روش برگشتى، جهت گیرى محورهاى اصلى تنش و نرخ اختلاف تنش‌هاى اصلى R در گستره موردمطالعه تحلیل شد. نتایج حاصل، دو رژیم زمین ساختى متفاوت را در شکل گیرى ساختارهاى منطقه مشخص می‌کند: 1 رژیم زمین ساختى فشارشى، راستاى اعمال تنش بیشینه NNE-SSW که چینها و گسلهاى معکوس را ایجاد کرده است و 2) رژیم زمین ساختى برشى؛ راستاى اعمال تنش فشارى NW-SE و تنش کششى در راستاى NE-SWکه گسلهاى راستالغز، نرمال، رگه‌ها و درزهاى کششى را به وجود آورده است. بر این اساس راستاى جهت تنش بیشینه وارد بر منطقه NNE-SSW است که ناشى از برخورد مورب اواخر سنوزوئیک صفحات عربستان - اوراسیا است.

کلمات کلیدی

, تحلیل دینامیکى, تنش, روش برگشتى, گسل چاه یوسف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055726,
author = {زارعی, فرهاد and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد)},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {1735-7128},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل دینامیکى، تنش، روش برگشتى، گسل چاه یوسف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد)
%A زارعی, فرهاد
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2014

[Download]