دانشگاه علوم پزشکی ایلام, دوره (23), شماره (6), سال (2016-1) , صفحات (142-151)

عنوان : ( بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم )

نویسندگان: مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد مشرقی , ماهره رضازاده بزاز , مجید درودی , رضا کاظمی اسکویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پپتید بروینین 2آر یک پپتید کاتیونیک است که از ترشحات غدد پوستی قورباغه مردابی Rana ridibunda استخراج شده است. این پپتید دارای خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی است و دارای توالی KLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQC است. نانوذرات اکسید سریوم (نانوسریا) شکل اکسید شده عنصر کمیاب سریوم هستند که به دلیل تغییرات جای خالی اکسیژن سطحی و آرایش ظرفیتی می توانند به عنوان جاروب کننده های گونه های واکنش پذیر اکسیژن (ROS) در بسیاری از زمینه های بیولوژیک عمل کنند. در این تحقیق خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم بررسی شد. اکسید سریوم (CeO2 ، سریا) یکی از اکسیدهای فلزی لانتانید است که توانایی شرکت در واکنش های اکسایش و احیاء دارد. مواد و روش ها: نانو ذرات اکسید سریوم در محلول نشاسته ستز شدند. در مرحله بعد گروه عاملی آمین به سطح نانو ذرات متصل گردید و سپس پپتید به نانو ذره اکسید سریوم متصل گردید. فعالیت آنتی اکسیدانتی پپتید متصل به نانو ذره با روش های جذب رادیکال های 1 ، 1- دیفنیل -2- پیکریل - هیدرازیل) DPPH ،) 2 و ' 2- آزینو بیس) 3-اتیل بنزوتیازولین 6- سولفونیک اسید (ABTS)، هیدروکسیل(OHº−) و سوپراکسید (O2º−) و مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید سنجش شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که پپتید متصل به نانو ذره اکسید سریوم اکسیداسیون لینولئیک اسید را مهار و به عنوان جذب کننده رادیکال DPPH(IC50=0.2 mg/ml) ، ABTS(IC50=0.54 mg/ ml) ، سوپراکسید (IC50=0.078 mg/ml) ، و هیدروکسیل (IC50=0.1 mg/ml) عمل کرده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم جدا شده از ترشحات غدد پوست قورباغه، دارای فعالیت قوی آنتی اکسیدانتی است و فعالیت آنتی اکسیدانتی آن احتمالاً به علت حضور اسیدهای آمینه سیستئین، فنیل آلانین، اسیدهای آمینه آبگریز شامل لوسین و آلانین باشد. خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید متصل به نانو ذره اکسید سریوم هم چنین به دلیل وجود سریوم باشد

کلمات کلیدی

, پپتید, فعالیت آنتی اکسیدانت, نانو ذره اکسید سریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055727,
author = {مسعود همایونی تبریزی and آسوده, احمد and مشرقی, محمد and ماهره رضازاده بزاز and مجید درودی and رضا کاظمی اسکویی},
title = {بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی ایلام},
year = {2016},
volume = {23},
number = {6},
month = {January},
issn = {1563-4728},
pages = {142--151},
numpages = {9},
keywords = {پپتید، فعالیت آنتی اکسیدانت، نانو ذره اکسید سریم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم
%A مسعود همایونی تبریزی
%A آسوده, احمد
%A مشرقی, محمد
%A ماهره رضازاده بزاز
%A مجید درودی
%A رضا کاظمی اسکویی
%J دانشگاه علوم پزشکی ایلام
%@ 1563-4728
%D 2016

[Download]