پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران , 2016-03-01

عنوان : ( بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین )

نویسندگان: یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , اسماعیل اسماعیلی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، جریان ناپایا، تراکم ناپذیر، لزج و آرام بر روی یک بالواره نوسانی دو بعدی NACA0012 در نزدیکی سطح زمین توسط یک روش عددی¬ شبیه سازی شده است. در روش مذکور معادلات ناویر استوکس (Naver-stockes) دو بعدی توسط روش حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم پیمپل (Pimple) حل شده است. در این پژوهش، از شبکه دینامیکی بمنظور اعمال حرکت نوسانی (حرکت فراز و فرود) بالواره استفاده شده است. درابتدا به منظور اعتبار¬سنجی، جریان سیال بر روی بالواره با حرکت فراز و فرود و دور از سطح و همچنین جریان سیال بر روی بالواره¬ی پایا و نزدیک سطح زمین شبیه سازی شده و نتایج تغییرات ضریب برآ با داده¬ها¬ی عددی منتشر شده، مقایسه که تطابق مطلوب نتایج، صحت شبیه¬سازی را تایید می¬نماید. در ادامه به بررسی اثر فرکانس نوسان بالواره بر ضریب برآ و پسا برای مقادیر مختلف عدد اشتروهال (Strouhal) 2/0 ,3/0 و4/0, اثر فاصله¬ی بالواره از سطح 1 ,5/1 و 2 و همچنین اثر دامنه¬ی نوسان 02/0 , 025/0 و 03/0 پرداخته شده است. ارزیابی نتایج حاصل نشان می-دهد که در بالواره های نوسانی نزدیک سطح، فرکانس نوسان،¬ دامنه¬ی¬ نوسان و فاصله¬ی بالواره از سطح، پارامترهایی بسیار موثر بر ضرایب آیرودینامیکی می¬باشند. بعبارت دیگر، افزایش فرکانس نوسان، افزایش دامنه¬ی نوسان و کاهش ارتفاع پروازی باعث افزایش ضریب برآ و کاهش ضریب پسا می¬شود همچنین نشان می¬دهد که در فرکانس¬های کم، اثر سطح پارامتر موثر حاکم بر نیروهای آیرودینامیکی می¬باشد در حالی که در فرکانس¬های متوسط پارامتر حاکم، اثر متقابل گردابه و بالواره است که با ایجاد یک زاویه حمله موثر باعث تولید نیروی برآ و نیروی جلوبرنده¬گی می¬شود.

کلمات کلیدی

, : بالواره نوسانی نزدیکی سطح, حرکت فراز¬و¬فرود, اثر سطح, حرکت نوسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055732,
author = {آذرگون, یگانه and جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی فر, اسماعیل},
title = {بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین},
booktitle = {پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: بالواره نوسانی نزدیکی سطح- حرکت فراز¬و¬فرود- اثر سطح- حرکت نوسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین
%A آذرگون, یگانه
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی فر, اسماعیل
%J پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران
%D 2016

[Download]