پژوهش های دانش زمین, دوره (6), شماره (24), سال (2016-3) , صفحات (1-15)

عنوان : ( الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی )

نویسندگان: صادق افشارنجفی , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل شدت I ، تجمع ρ ، میانگین طول خطواره μ و تقاطع n، از پارامترهای کاربردی در محاسبات آماری گسلها و شکستگی‌ها است که در واحد سطح بیان می‌شوند. در این تحقیق بارز سازی خطواره‌ها با به کارگیری تصویر اسپات 5 انجام شد. شکستگی‌ها در دو دسته سیستماتیک با روند های NW-SE که روند غالب منطقه هستند و NE-SW دسته بندی شدند. با توجه به وسعت منطقه و میزان توزیع شکستگی‌ها، منطقه به 24 شبکه مربعی با طول ضلع 1/7 کیلومتر تقسیم و سپس الگوی فرکتالی شکستگی‌های ساختاری منطقه محاسبه شد که بیشترین مقدار آن در جنوب خاور و باختر منطقه به دست آمد. در مرحله بعد پارامترهای فوق برای هر شبکه به طور جداگانه و دستی محاسبه و نقشه کانتور آنها ترسیم شد. بیشترین I و ρدر جنوب خاور، باختر و بیشترین μ و n به ترتیب در شمال خاور و جنوب خاور منطقه حاصل شدند.

کلمات کلیدی

, تصویر اسپات 5, دورسنجی, فرکتال, گرانیت بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055733,
author = {افشارنجفی, صادق and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین and ریحانه احمدی روحانی},
title = {الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {2008-8299},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {تصویر اسپات 5، دورسنجی، فرکتال، گرانیت بجستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی
%A افشارنجفی, صادق
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%A ریحانه احمدی روحانی
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2016

[Download]