چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-02-29

عنوان : ( بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر تجارت جهانی، سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تبدیل به ابزار مهمی جهت حضور شرکای بین المللی در عرصه های جهانی گشته اند. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که سازمان های مختلف بنا بر شرایط متفاوت دست به تشکیل سرمایه گذاری های مشترک می زنند. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و عملکرد آنها می تواند با رویکرد های مختلف نظریمورد مطالعه قرار بگیرد. دو راه برای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی وجود دارد. راه اول استفاده از شاخص های ذهنی عملکرد شامل انواع شاخص های مالی سنتی مانند سودآوری، رشد، هزینه و بقاء سرمایه گذاری های مشترک بین المللی استو دیگری مدت زمان ثبات مالکیت و مذاکره مجدد برای قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین المللی است [1].دیدگاه های نظری گوناگون در زمینه توضیح شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد آنها اعمال نشده اند. پنج دیدگاه نظری که معمولا در این حوزه استفاده می شود شامل (1) هزینه های معامله; (2) رفتار استراتژیک; (3) یادگیری سازمانی؛ (4) وابستگی به منابعو (5) قدرت چانه زنی. تمام این دیدگاه ها شامل عناصر مشترک منابع مورد استفاده شرکا در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی است. دیدگاه هزینه معامله در ارتباط با رفتار های فرصت طلبانهدر سرمایه گذاری های مشترک بین المللی در تبادل منابع است، در حالی که دیدگاه رفتار های استراتژیک در رابطه با رقابت بالقوه شرکا و سرمایه گذاری های مشترک بین المللی است . دیدگاه یادگیری سازمانی در رابطه با توانایی شرکا برای یادگیری با دستیابی به منابع دیگرودر نهایت، دیدگاه های وابستگی به منابع و قدرت چانه زنی در ارتباط با وابستگی متقابل شرکابه منابع دیگر و سطح مشارکت آن ها می باشد [2].کیل و سینگ (2009) در مطالعه خود بیان نمودند شرکت ها بدین دلیل در یک سرمایه گذاری مشترک وارد می شوند که همکاری با شرکا تاثیر بیشتری، نسبت به اینکه به تنهایی فعالیت کنند، دارد. به عنوان مثال اگر سرمایه مورد نیاز برای یک تجارت خیلی زیاد باشد، ارجح این است که بنگاه های کوچک و متوسط با شرکت های دیگر شریک بشوند. در شکل گیری سرمایه گذاری مشترک، شرکت ها معمولا نه فقط منابع سرمایه ای، بلکه همچنین مدیران، کارمندان، محصولات، سرمایه های فکری، دانش فنی مدیریتی و ... را تسهیم می کنند. از دیگر انگیزه های شرکت ها برای ایجاد سرمایه گذاری های مشترک می توان به تقسیم هزینه ها و ریسک، دستیابی به منابع مالی جدید، صرفه جویی های تولید انبوه، دستیابی به تکنولوژی ها و مشتریان جدید و آشنایی با شیوه های مدیریتی جدید اشاره کرد [3]. با بررسی ادبیات موضوع می توان ادعا کرد که عوامل بسیاری با عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی در ارتباط هستند که از جمله ان ها می توان به عوامل مربوطه به شرکا شامل انگیزه برای سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، تجربه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، استراتژی های رقابتی، اندازه شرکا، سپس عوامل مربوط به سرمایه گذاری شامل توزیع مالکیت، نحوه تاسیس، عدماطمینان کشور مقصد و همچنین عوامل مربوط به ارتباط بین شرکا شامل سبک مدیریت، مکانیزم کنترل، تعهد و اعتماد، میزانارتباطات و ویژگی های منابع برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شامل ارزشمندی،کمیابی، تقلید ناپذیری و جانشین ناپذیری با نقش تعدیلگر پویایی های بازار اشاره کرد

کلمات کلیدی

, عملکرد, سرمایه گذاری های مشترک بین المللی, پویایی های بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055736,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقی, فرشته},
title = {بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد، سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، پویایی های بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقی, فرشته
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]