دومین همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی , 2014-05-19

عنوان : ( مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران )

نویسندگان: علی یوسفی , سمیه ورشوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اساسی مقاله حاضر این بوده که نشان دهد ناآشنایی زبانی، ارتباطات میان¬فرهنگی اجتماعات شیعی را تحت تاثیر قرار می¬دهد. بدین منظور با استفاده از مبانی نظری ارتباطات میان¬فرهنگی و با استفاده از یک نمونه تصادفی 598 نفره از زائرین خارجی نشان می¬دهد که سفر زیارتی (طول و تعداد سفر)، تأثیر کاملا معنادار و مثبت بر ارتباطات میان فرهنگی دارد. اگرچه ناآشنائی¬های زبانی، تاثیری منفی و معنادار بر ارتباط میان فرهنگی دارد. نتیجه حاضر مؤید شکست ارتباطات میان¬فرهنگی با توجه به تاثیر منفی مشکل زبانی دارد، اما تاثیر مثبت و معنادار طول و تعداد سفر زیارتی نشان می¬دهد علی¬رغم وجود مشکل زبانی، زائرین از طریق ارتباطات غیرکلامی متعدد، روابط میان فرهنگی خود را تقویت می¬نمایند. ثانیا یافته مذکور متضمن این معناست که زیارت به عنوان یک مناسک مذهبی، فرصت ارتباطات غیرکلامی متعددی را بین مهمان و میزبان فراهم می¬آورد که با وجود ناآشنائی¬های زبانی، ارتباطات میان فرهنگی را تقویت می¬کند.

کلمات کلیدی

, ناآشنایی زبانی, ارتباطات میان فرهنگی, طول سفر, تعداد سفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055740,
author = {یوسفی, علی and ورشوی, سمیه},
title = {مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران},
booktitle = {دومین همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناآشنایی زبانی، ارتباطات میان فرهنگی، طول سفر، تعداد سفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران
%A یوسفی, علی
%A ورشوی, سمیه
%J دومین همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]