اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (91), سال (2015-11) , صفحات (211-233)

عنوان : ( بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان) )

نویسندگان: فاطمه رستگاری پور , ابوالفضل توسلی , احمد قنبری , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر به ارزیابی اقتصادی و بررسی مزیت نسبی کشت خالص و مخلوط ارزن و لوبیا در شهرستان شیروان پرداخته شد. در این راستا، شاخص های منفعت به هزینه (B/C)، نرخ بازده داخلی (IRR)، ارزش کنونی منافع ((NPV و ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشت مخلوط نسبت به کشت خالص صرفه اقتصادی بیشتری دارد. همچنین کشت خالص محصولات مذکور در منطقه دارای مزیت نسبی نیست اما کشت مخلوط مزیت نسبی دارد. شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول (NPC) در مورد کشت خالص لوبیا و کشت مخلوط نشان داد که مالیات غیرمستقیم بر تولیدکننده تحمیل شده است. همچنین ضریب حمایت اسمی از نهاده (NIPC) در تمام انواع کشت مبین یارانه غیرمستقیمی برای نهاده های قابل تجارت است. معیار ضریب حمایت مؤثر(EPC) درکشت خالص لوبیا و کشت مخلوط کمتر از واحد بوده یعنی در مجموع از بازار نهاده و محصول در این کشت ها حمایت نمی شود. در نهایت، سودآوری خالص اجتماعی در کشت خالص لوبیا و ارزن منفی اما در مورد کشت مخلوط این دو محصول مثبت بوده است و نشان می‏دهد که کشت مخلوط سودآوری خالص اجتماعی دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد کشت خالص ارزن و لوبیا با شرایط کنونی در شهرستان شیروان مزیت نسبی ندارد، اما شیوه کشت مخلوط سبب افزایش مزایای اقتصادی و مزیت نسبی کشت خواهد

کلمات کلیدی

, ماتریس تحلیل سیاستی, سیاست حمایتی, کشت مخلوط,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055745,
author = {فاطمه رستگاری پور and ابوالفضل توسلی and احمد قنبری and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2015},
volume = {23},
number = {91},
month = {November},
issn = {1022-4211},
pages = {211--233},
numpages = {22},
keywords = {ماتریس تحلیل سیاستی، سیاست حمایتی، کشت مخلوط، شیروان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان)
%A فاطمه رستگاری پور
%A ابوالفضل توسلی
%A احمد قنبری
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2015

[Download]