نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (2), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (73-92)

عنوان : ( بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , پریسا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری میباشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد به جای می گذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون همانباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خودرگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خودرگرسیون برداری آستانهای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان میدهد که در کوتاه مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار می گیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش می یابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار می کنند.

کلمات کلیدی

, کسری بودجه, کسری حساب جاری, فرضیه کسری دوگانه, آزمون غیرخطی, اثرات آستانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055746,
author = {کهنسال, محمدرضا and علیزاده, پریسا},
title = {بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2015},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6578},
pages = {73--92},
numpages = {19},
keywords = {کسری بودجه، کسری حساب جاری، فرضیه کسری دوگانه، آزمون غیرخطی، اثرات آستانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه
%A کهنسال, محمدرضا
%A علیزاده, پریسا
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2015

[Download]