فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (48), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (63-74)

عنوان : ( بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت )

نویسندگان: عادل شریفی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺼﻮﯾﺐ (واﻗﻊ ﻣﺠﺘﻬﺪان اﻧﮕﺎری اﺣﮑﺎم) و ﺗﺨﻄﺌﻪ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺘﻬﺪان) از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن است. در اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺴﻠﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺨﻄﺌﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺖ، ﺑﯿﺎن روﺷﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد . آﻧﭽﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده، اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ولی ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺻﻮﻟﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻧﻤﺎﯾﺎن می ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺖ، دور از واﻗﻊ اﺳﺖ . آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ را دارد، ﻣﺒﻨﺎی آورده ﺗﺨﻄﺌﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎور آورده اﻧﺪ.

کلمات کلیدی

, اشعری, معتزلی, تخطئه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055752,
author = {شریفی, عادل and فخلعی, محمدتقی},
title = {بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت},
journal = {فقه و مبانی حقوق اسلامی},
year = {2015},
volume = {48},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-8744},
pages = {63--74},
numpages = {11},
keywords = {اشعری، معتزلی، تخطئه، تصویب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت
%A شریفی, عادل
%A فخلعی, محمدتقی
%J فقه و مبانی حقوق اسلامی
%@ 2008-8744
%D 2015

[Download]