کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2014-06-12

عنوان : ( نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی یوسفی , زهرا بستان , مریم هاشمیان , عفت امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش نوین تقویت خلاقیت و نوآوری است که لازمه آن بهرهگیرری از رویکرههرا و روش هرای نروین و مساعد نموهن زمینه پذیرش نوآوریها هرمحیطهای آموزشی است. هر این نوشتار میزان بهرهگیرری هبیرران آمروزش و پررورش خراسران رضوی از شیوههای نوین تدریس و عوامل موثر بر آن موره بررسی قرارگرفته است. هاهههای موره استناه، برگرفته از یک تحقیق پیمایشری است که هرسال 3113 به انجام رسیده و هر طری آن از هو مجموعره نمونره تفراهفی شرامل 173 هبیرر هبیرسرتان و 757 هانر آمروز هبیرستانی هر استان خراسان رضوی مفاحبه بعمل آمده است. نتایج این پیمای نشان میههرد اولا میرزان نروآوری هر تردریس هبیرران هرحد متوسط است. ثانیا هبیران بیشتر از روش تدریس پی سازمانههنده استفاهه میکنند و کمتر از همه از روش ایفای نقر اسرتفاهه نموههاند. ثالثا هبیرانی که از ارتباطات بین شخفی بیشتری برخورهارند و همچنین آماهگی و رغبت بیشتری برای پذیرش نوآوری هارند، هر تدریس نیز نوآورترند. هر نهایت اینکه، بیشتر هبیران معتقدند که ویژگیهای نظام آموزشی )مانند سیستم سرنتی ارزیرابی هانر آمروزان، ترکیب متفاوت هان آموزان به لحاظ ذهنی هر یک کلاس، اندازه کلاس، زمان کوتاه اختفاص یافته برای تدریس کل کترا،، حجرم زیراه کتا، و ...( تناسب کمی با استفاهه از شیوههای نوین تدریس هارند .

کلمات کلیدی

, نوآوری, شیوه تدریس, روش تدریس پیشسازمانیافته, روش تدریس ایفای نقش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055756,
author = {یوسفی, علی and زهرا بستان and مریم هاشمیان and عفت امینی},
title = {نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی},
booktitle = {کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوآوری، شیوه تدریس، روش تدریس پیشسازمانیافته، روش تدریس ایفای نقش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی
%A یوسفی, علی
%A زهرا بستان
%A مریم هاشمیان
%A عفت امینی
%J کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]