پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2013-04-24

عنوان : ( حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , پروین جعفرزاده , فاطمه سادات ایازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر سنگ ها را می توان به جای دیگر برد، به همان آسانی نمی توان رابطه ای را که میان سنگ ها و انسان ها برقرار شده است، تغییر داد. نوشتار حاضر به این سؤال اساسی پاسخ می دهدکه حس مکان به عنوان یک ویژگی مهم اجتماعی چگونه می تواند به عنوان یک مانع در اجرای طرح های بازسازی بافت های فرسوده شهری ظاهرشود. نتایج تحلیل پدیدارشناختی تجربه حس مکان و مقاومت چهار مشارکت کننده (مالک) در منطقه آبکوه شهرمشهد نشان می دهد که سابقه سکونت طولانی در محل، وجود خاطرات و تجارب ذهنی متعدد از مکان زندگی، روابط نزدیک اجتماعی با همسایگان و هم محلگی ها، آداب و سننن پابرجا در محل زندگی، حضور مداوم در محل و رضایت از الگوی سنتی مسکن، نارضایتی از عملکرد کالبدی شهرداری درمحل از مهم ترین واحدهای معنائی نهفته دراین تجارب هستند که از یک سو دلالت بر تعلق کالبدی آن ها و از سوی دیگر دلالت بر تعلق اجتماعی به مکان زندگی آنان دارد. این دو نوع تعلق، دو معنا یا تم اصلی این متن (تجارب) محسوب می شوند که خود دلالت دارند. دارد و این تجربه دربین مشارکت کنندگان بسیار به هم نزدیک است « حس مکان » روشنی بر معنای مرکزی و این امر دلیل مشترکی برای مقاومت در برابر طرح مرمت بافت فرسوده منطقه آبکوه است.

کلمات کلیدی

, حس مکان, حافظه جمعی, مقاومت اجتماعی, بافت فرسوده, مرمت بافت فرسوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055758,
author = {یوسفی, علی and جعفرزاده, پروین and ایازی, فاطمه سادات},
title = {حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حس مکان، حافظه جمعی، مقاومت اجتماعی، بافت فرسوده، مرمت بافت فرسوده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد
%A یوسفی, علی
%A جعفرزاده, پروین
%A ایازی, فاطمه سادات
%J پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2013

[Download]