کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران , 2013-05-15

عنوان : ( تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران )

نویسندگان: علی یوسفی , سیده نغمه عندلیب مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالبه رو به گسترش آزادی و معنویت ازیک سو و کثرت تجربه آزادی و دین ورزی در جوامع از سوی دیگر ، این اشتغال ذهنی را ایجاد کرده که ربطی میان آزادی و دینداری برقرار است و افراد متناسب با درکی که از امرقدسی یا دیانت دارند، محدوده آزادی خود و دیگران را تعریف می کنند.در این صورت انتظار می رود درهرچارچوب مرجع دینی ، تجاذب ادراکی دیانت وآزادی به گونه ای متناسب نمایان می شود.آنچنانکه دریک چارچوب مرجع اسلامی انتظارمی رود درک آزادی متناسب با درک اسلام گرائی باشد و برحسب اینکه چندنوع اسلام گرائی درجامعه قابل تعریف باشد،انواع تعریف از آزادی بوجود می آید و این تجاذب ادراکی تدریجا در طی فرایندهای یادگیری اجتماعی در جامعه آموخته می شود. براین اساس متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی برخی از اشکال تجاذب دیانت و آزادی، رونق بیشتری پیدا کرده و برخی از آنها به حاشیه می روند. دراین میان،نوگرائی و نوسازی از مهمترین فرایندهای اجتماعی اند که هم تکثر و هم تجاذب ادراک دیانت و آزادی را تحت تاثیرقرارمی دهند.آنچنانکه می توان این گمانه را مطرح نمود که تجاذب ادراکی دیانت (اسلام گرائی) و آزادی متناسب با فرایندهای نوگرائی و نوسازی جامعه برقرارمی شود.دراین حالت برخی از انواع دینداری که درآن اراده و اختیار دیندار برجستگی بیشتری پیداکند با تعاریف موسع تری از آزادی فرد (اختیار،توانایی انتخاب و حق‌تصمیم‌گیری) درعرصه اجتماعی تجاذب یافته و به آزادی خواهی مشروعیت بیشتری می بخشند.این درحالی است که برخی از انواع دین ورزی ممکن است به تصلب و محدودیت بیشتر آزادی فرد انجامیده و مانع از حضور آزادانه اودرعرصه عمومی گردد

کلمات کلیدی

, آزادی , دینداری , تناسب ادراکی , نوگرائی , نوسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055791,
author = {یوسفی, علی and عندلیب مقدم, سیده نغمه},
title = {تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران},
booktitle = {کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزادی ،دینداری ، تناسب ادراکی ، نوگرائی ، نوسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران
%A یوسفی, علی
%A عندلیب مقدم, سیده نغمه
%J کنکاشهای مفهومی و نظری درباره جامعه ایران
%D 2013

[Download]