دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (22), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (293-303)

عنوان : ( مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو )

نویسندگان: محبوبه فیروز , سید رضا مظلوم , سید جواد حسینی , فرزانه حسن زاده , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به دیابت برای شناخت و درک موقعیت سلامتی خود، تصمیم‌گیری برای مراقبت‌های سلامتی، تغییر رفتارهای سلامتی و بهبود خودمراقبتی، نیازمند کمک و آموزش هستند. طبق نظر WHO؛ آموزش، اساس و شالوده درمان دیابت است. اهداف کلیدی آموزش دیابت، تغییر رفتار افراد و ارتقای خودمراقبتی است. خودمراقبتی عاطفی که توجه خاص به آن ضروری است، در برگیرنده احساسی است که نسبت به خود و توانایی‌های خود برای مدیریت احساسات و مقابله با مشکلات داریم و توجه به آن ضروری است. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش تحقیق: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 112 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1393، به‌صورت دردسترس انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه مشاوره (37 نفر)، آموزش گروهی (37 نفر) و کنترل (38نفر) قرار گرفتند. برنامه مشاوره گروهی و آموزش گروهی شامل پنج جلسه 5/1 ساعته بود که با فاصله سه روز، در قالب گروه‌های 8 تا 10 نفره، اجرا شد. پرسشنامه بُعد عاطفی خودمراقبتی بیماران دیابتی، قبل از مداخله و دوماه پس از اتمام مداخله تکمیل گردید. داده‌های اصلی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (5/11) و با کمک آزمون‌های آماری تی‌زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه، در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بُعد عاطفی خودمراقبتی بیماران دیابتی، قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (834/0=P). در مرحله بعد از مداخله، میزان خودمراقبتی به‌طور معنی‌داری در گروه مشاوره (7/14±3/36) و آموزش گروهی (4/11±5/31) نسبت به گروه کنترل (1/19±5/50) کاهش داشت؛ که به معنی بهبود است (001/0>P). اما تفاوت معنی‌داری بین دو گروه آموزش گروهی و مشاوره گروهی وجود نداشت (394/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که نه‌تنها آموزش گروهی، بلکه مشاوره گروهی می‌تواند به ارتقای بُعد عاطفی مراقبت از خود بیماران مبتلا به دیابت کمک کند؛ از این رو هر دو روش مؤثر است. بنابراین توصیه می‌شود با توجه به توان، تجربه و دانش پرستاران و امکانات مددجو، از هر یک از این دو روش، در خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو استفاده شود.

کلمات کلیدی

, آموزش گروهی, مشاوره گروهی, بعد عاطفی خودمراقبتی, دیابت نوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055805,
author = {محبوبه فیروز and سید رضا مظلوم and سید جواد حسینی and فرزانه حسن زاده and کیمیایی, سیدعلی},
title = {مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2016},
volume = {22},
number = {4},
month = {January},
issn = {1607-2197},
pages = {293--303},
numpages = {10},
keywords = {آموزش گروهی، مشاوره گروهی، بعد عاطفی خودمراقبتی، دیابت نوع دو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
%A محبوبه فیروز
%A سید رضا مظلوم
%A سید جواد حسینی
%A فرزانه حسن زاده
%A کیمیایی, سیدعلی
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2016

[Download]