پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (11), سال (2016-9) , صفحات (21-28)

عنوان : ( بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه )

نویسندگان: مهدی نبوی نیک , عباس بهرام , حمید رضا طاهری تربتی , مهناز ذوالقدر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه بینایی به زمینه محیطی پیش روی بازیکن اطلاق می شود که با هرحرکت بازیکن تغییر کرده و زمینه بینایی جدیدی شکل می گیرد. نقاط دلخواه مناطقی هستند که بازیکنان نخبه بارها در طول تمرین و مسابقه، از آنها شوت های خود را اجرا می کنند و بهترین عملکرد را از این فاصله و زاویه دلخواه دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی زمینه بینایی به عنوان یکی از دلایل وجود مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه بود. آزمودنی ها 8 بازیکن مرد نخبه بسکتبال با 8 سال تجربه بازی بسکتبال بودند. از آنها خواسته شد 210 شوت جفت را از 7 نقطه در قالب 3 دسته و 21 بلوک اجرا کنند. نقطه میانی این هفت نقطه نشانه گذاری شده، نقطه دلخواه بازیکنان بود. شوت ها با آهنگ دلخواه اجرا می شد و بین هر ست دو دقیقه استراحت وجود داشت. تمامی شوتها به یک شیوه مشابه به آزمودنی ها برگردانده می شد. رگرسیون خطی برای عملکرد هر کدام از بازیکنان در 7 زاویه مختلف محاسبه شده و سپس عملکرد واقعی بازیکنان با مقادیر پیش بینی شده عملکرد در زاویه های مختلف توسط آزمون t همبستهمقایسه شد. نتایج نشان داد بین عملکرد پیش بینی شده و عملکرد واقعی بازیکنان نخبه در نقطه دلخواه بازیکنان نخبه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<). یافته های این تحقیق نشان می دهد که عملکرد بازیکنان نخبه در نقاط دلخواه آنان، وابسته به زاویه بینایی خاص این نقطه می باشد. به نظر می رسد بازیکنان نخبه در طول سال ها تمرین از یک نقطه خاص، فواید بینایی زیادی را پرورش می دهند که منجر به عملکرد اختصاصی آنان در نقاط مورد علاقه می شود.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: زمینه بینایی, مهارت های ویژه, نظریه طرحواره, پرتاب آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055809,
author = {نبوی نیک, مهدی and عباس بهرام and طاهری تربتی, حمید رضا and مهناز ذوالقدر},
title = {بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه},
journal = {پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {11},
month = {September},
issn = {2252-0716},
pages = {21--28},
numpages = {7},
keywords = {کلیدواژه ها: زمینه بینایی، مهارت های ویژه، نظریه طرحواره، پرتاب آزاد بسکتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه
%A نبوی نیک, مهدی
%A عباس بهرام
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A مهناز ذوالقدر
%J پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 2252-0716
%D 2016

[Download]