سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران , 2015-12-13

عنوان : ( تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری )

نویسندگان: حکیمه امانی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور شناسایی ناپایداری چاههای مخزن نفتی بنگستان در جنوب غربی ایران، جهت و بزرگی تنشها با استفاده از دو روش مختلف تعیین گردید. از نتایج آزمون نشتی 1 و تحلیل ریزشهای چاه نیز برای تایید صحت پروفیل تنش حاصل استفاده گردید. در این مطالعه، از روش بارتون 2 که با استفاده از زاویه ریزش و مقاومت سنگ، بزرگی تنش را برآورد مینماید، نیز استفاده گردید. تنشهای برآورد شده انطباق نسبتا خوبی با نتایج حاصل از آزمون نشتی و روش بارتون نشان میدهند. فشار گل بحرانی برای ممانعت از گسیختگیهای برشی و کششی قائم با استفاده از معیارهای گسیختگی موهر کلمب و موگی- کلمب و براساس پروفیلهای تنش بهدست آمده محاسبه گردید. نتایج حاصل تطابق خوبی با گسیختگیهای شناسایی شده توسط نمودارهای تصویری و قطریاب نشان میدهند. هرچند عدم تطابقهایی در برخی اعماق مشاهده میشود که میتواند ناشی از تمرکز شکستگیها، برخورد رشته حفاری با دیواره چاه و افزایش و کاهش ناگهانی فشار گل حفاری باشد. براساس نتایج حاصل، رژیم تنش از نوع نرمال و در برخی اعماق امتدادلغز است. جهت تنش افقی حداقل شمال غرب جنوب - شرق و تنش افقی حداکثر شمال شرق جنوب غرب میباشد که با جهت تنشهای ناحیهای در کمربند زاگرس مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, میدان تنش, گسیختگی چاه, معیار گسیختگی, نمودار تصویری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055810,
author = {امانی پور, حکیمه and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and صادقی, حسین},
title = {تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری},
booktitle = {سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میدان تنش، گسیختگی چاه، معیار گسیختگی، نمودار تصویری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری
%A امانی پور, حکیمه
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A صادقی, حسین
%J سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران
%D 2015

[Download]