چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2015-10-28

عنوان : ( محاسبه راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در یک برج خنک کن با جریان متقابل به ازای دبی های مختلف آب و هوا )

نویسندگان: پیمان ایمانی مفرد , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق قانون اول ترمودینامیک مقدار کل انرژی ثابت است و تنها از نوعی به نوع دیگر تبدیل م ی ش ود . ام ا ب ا توجه به مشاهدات تجربی، اتلاف انرژی در هر فرآیندی به ازای انرژی ورودی بیشتر از انرژی خروجی می باشد. آنالیز انرژی کمک می کند تا بتوان انرژی های مفید و اتلافی را شناسایی کرد. اکسرژی به صورت بیشترین کار قابل دریافت از نوع خاصی از انرژی حین انتقال از یک حالت ترمودینامیکی به یک حالت ترمودین ام یکی دیگ ر در شرایط تعادل با محیط اطراف و با فرض برگشتپذیر بودن فرآیند، تعریف می ش ود. در ای ن ملالع ه پ از معرفی راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در سیستم های سردسازی تبخیری مانند برج های خنک کن، اث ر دب ی آب و هوا بر راندمان انرژی و اکسرژی به صورت تجربی در یک برج خنک کن پر شده ی نوع مرط وب ب ا جری ان متقابل بررسی

کلمات کلیدی

, راندمان اکسرژی, راندمان انرژی, برج خنک کن, دبی هوا, دبی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055814,
author = {ایمانی مفرد, پیمان and زینالی هریس, سعید},
title = {محاسبه راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در یک برج خنک کن با جریان متقابل به ازای دبی های مختلف آب و هوا},
booktitle = {چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {راندمان اکسرژی، راندمان انرژی، برج خنک کن، دبی هوا، دبی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در یک برج خنک کن با جریان متقابل به ازای دبی های مختلف آب و هوا
%A ایمانی مفرد, پیمان
%A زینالی هریس, سعید
%J چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
%D 2015

[Download]