چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2015-10-28

عنوان : ( مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای )

نویسندگان: پیمان ایمانی مفرد , سعید زینالی هریس , سمانه ملائی مهنه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برج های خنک کن به منظور حذف حرارت اضافی حاصل شده در فرآیندهای صنعتی مختلف به طوور ستوترده مورد استفاده قرار سرفته اند و بهبود عملکرد سرمایشی آنها همواره مورد توجه قرار داشته است. دبی آب ورودی به برج یکی از مهم ترین پارامترهای طراحی برج های خنک کن می باشد که نقش تعیین کننده ای بر ابعاد بورج و ضرورت استفاده از برج های خنک کن موازی دارد. در این مطالعه به صورت تجربو ی اثور دبوی آب در یو ک بورج خنک کن مقطع دایره ای با جریان اجباری هوا و تماس متقابل آب و هوا در یوک سویکل تووان و تبریود کنتور شده، بررسی شده است و پارامترهای مختلفی مانند دامنه ی خنک سازی، مشخصوه عملکورد بورج خنوک کون، ضریب انتقا جرم و حرارت کلی، ضریب انتقا حرارت حجمی و اثربخشی بورج خنوک کون معرفو ی و بوه ازا ی دبی های مختلف آب محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, برج خنک کن, دامنه ی خنک سازی, مشخصه عملکرد , ضرایب انتقا جرم و انرژی, اثربخشی برج خنک کن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055815,
author = {ایمانی مفرد, پیمان and زینالی هریس, سعید and ملائی مهنه, سمانه},
title = {مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای},
booktitle = {چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {برج خنک کن، دامنه ی خنک سازی، مشخصه عملکرد ، ضرایب انتقا جرم و انرژی، اثربخشی برج خنک کن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای
%A ایمانی مفرد, پیمان
%A زینالی هریس, سعید
%A ملائی مهنه, سمانه
%J چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
%D 2015

[Download]