نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24

عنوان : ( بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila )

نویسندگان: زمزم جوادی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: خانواده بزرگ بیوپلاستیک های تجزیه‌پذیر که امروزه به‌عنوان مهم‌ترین کاندید جایگزینی پلاستیک‌ها شناخته می‌شوند؛ توسط طیف وسیعی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی تولید می‌شوند. Aeromonas hydrophila باکتری گرم منفی و بی‌هوازی اختیاری است که توانایی تولید PHA در حضور منابع کربنی متفاوت را دارد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تولید PHA با استفاده از دو محیط اولیه و ثانویه در دو مرحله انجام شد؛ به همین دلیل بهینه‌سازی برای دو محیط به‌طور جداگانه انجام شد. محیط اولیه باهدف افزایش توده سلولی بهینه شد؛ منبع و غلظت نیتروژن، غلظت منبع کربن، pH ، دما و میزان هوادهی متغیرهای موردبررسی قرار گرفتند. برای بهینه‌سازی محیط دوم نسبت نیتروژن به کربن (N:C) ،pH ، دما و میزان هوادهی باهدف افزایش تولید پلی‌مر بررسی شد. در پایان پلی‌مر تولیدشده با استفاده از FT IR بررسی شد. یافته‌ها:عصاره مخمر با غلظت g/l7، گلوکز با غلظت g/l 5 ، 8= pH، دمای C°20 و میزان هوادهی 25% شرایط حاصل‌شده از بهینه‌سازی مرحله اول بودند؛ اما در بهینه‌‌‌سازی که باهدف افزایش تولید پلی‌مر انجام شد نسبت 35/0=N:C، 7= pH، دمای C°20 و میزان هوادهی 20% به‌عنوان مقادیر بهینه‌شده به دست آمد. براساس طیف حاصل‌شده از FT IR و مقایسه آن با طیف استاندارد پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) مشخص شد که نمونه استخراج‌شده ما از این نوع نیست و یکی دیگر از اعضای خانواده بزرگ PHA است. نتیجه‌گیری: افزایش تولید پلی‌مر PHA توسط باکتری‌های تولید‌کننده این پلی‌مر به‌وسیله‌ی بهینه‌سازی، موجب تسریع و تسهیل جایگزینی پلاستیک‌ها با PHA می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بهینه‌سازی, تولید, پلی هیدروکسی آلکانوات, Aeromonas hydrophila, FT IR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055820,
author = {جوادی, زمزم and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila},
booktitle = {نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی},
year = {2016},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {بهینه‌سازی، تولید، پلی هیدروکسی آلکانوات، Aeromonas hydrophila، FT IR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila
%A جوادی, زمزم
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
%D 2016

[Download]