کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-4) , صفحات (227-244)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) )

نویسندگان: محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی دنیاست و بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولید به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف بررسی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری به صورت پرسشنامه ای در سال 1393 انجام گردید. شاخص های مورد مطالعه شامل انرژی های ورودی و خروجی، کارایی مصرفانرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه، انرژی خالص، انرژی های مستقیم و غیرمستقیم، انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و پتانسیل گرمایش جهانیمزارع برنج در الگوهای کشت اول و دوم بود. نتایج نشان داد که انرژی ورودی در الگوهای کشت اول و دوم به ترتیب 55332 و 56858 مگاژول در هکتار و انرژی خارج شده به ترتیب 80377 و 48926 مگاژول در هکتار بود. کارایی مصرفانرژی و انرژی خالص در کشت اول به ترتیب 45/1 و 24945 مگاژول در هکتار محاسبه شد و در کشت دوم به ترتیب به 86/0 و 7923- مگاژول در هکتار کاهش یافت. بهره¬وری انرژی در کشت اول 07/0 کیلوگرم در مگاژول و در کشت دوم 04/0 گیلوگرم در مگاژول تعیین گردید. انرژی ویژه در کشت اول و دوم 83/13 و 89/23 مگاژول در کیلوگرم محاسبه گردید. نتایج تجزیه انرژی برنج نشان داد که الگوی کشت اول کاراتر از الگوی دوم بود و کارایی مصرفانرژی در کشت دوم پایین بود. پتانسیل گرمایش جهانی در الگوهای کشت اول و دوم به ترتیب برابر با 990 و 1187 کیلوگرم معادل CO2در هکتار بود.در الگوی کشت اول و دوم به ترتیب 12 و 24 کیلوگرم معادلCO2به ازای هر گیگاژول انرژی ایجاد گردید. عوامل اصلی مؤثر برپتانسیل گرمایش جهانی در نظام های برنج سوخت فسیلی و کود نیتروژن بود.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, بهره¬وری انرژی, شاخص انرژی, کارایی مصرفانرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055821,
author = {انصاری, محمدجابر and خرم دل, سرور and قربانی, رضا and همت اله پیردشتی},
title = {ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6824},
pages = {227--244},
numpages = {17},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، بهره¬وری انرژی، شاخص انرژی، کارایی مصرفانرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)
%A انصاری, محمدجابر
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A همت اله پیردشتی
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2017

[Download]