جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (5), شماره (17), سال (2016-2) , صفحات (173-188)

عنوان : ( شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی) )

نویسندگان: رضا زینل زاده , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین رشته فعالیت های صنعتی مزیت دار و پر بازده استان کرمان بر مبنای کدهای 2 رقمی آیسیک برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های مناسب و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و منطق فازی، فعالیت های اولویت دار بخش صنعت استان تعیین شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمان بر اساس کدهای 2 رقمی آیسیک و بر پایه اطلاعات سال 1389 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رشته فعالیت های «تولید فلزات اساسی»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با توجه به وجود مزیت های بالا و توان توسعه مناسب در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی از بیشترین اولویت سرمایه گذاری صنعتی برخوردارند. طبقه بندی C40, O53, O25 : JEL

کلمات کلیدی

, صنایع مزیت دار, روش تحلیل عاملی, منطق فازی, اولویت های سرمایه گذاری, استان کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055828,
author = {زینل زاده, رضا and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی)},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {February},
issn = {2345-2277},
pages = {173--188},
numpages = {15},
keywords = {صنایع مزیت دار، روش تحلیل عاملی، منطق فازی، اولویت های سرمایه گذاری، استان کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی)
%A زینل زاده, رضا
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2016

[Download]