نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24

عنوان : ( غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران )

نویسندگان: مونا اویسی , معصومه بحرینی , احمد آسوده , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تیروزینازها آنزیم‌های حاوی مس هستند که به طور گسترده در طبیعت یافت می شوند و برای تولید ملانین و عملکرد‌های دیگر ضروری هستند. این آنزیم‌ها دارای سوبستراهای فنلی و دی فنلی گسترده‌ای هستند. تیروزیناز‌ها کاربرد‌های بیوتکنولوژی متعددی از جمله تولید ملانین ، بیوسنسور‌های فنلی ، تولید L-دوپا و رنگبری دارند. تیروزینازها در منابع باکتریایی مختلف از جمله جنسهای Streptomyces ، Rhizobium ، Pseudomonas، Vibrio و باسیلوس‌ها یافت می‌شوند. هدف از این پژوهش غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد آنزیم تیروزیناز از خاک‌های مزارع سیب‌زمینی در شمال و شمال شرق کشور است. مواد و روش: در این مطالعه از خاک‌های مزارع سیب‌زمینی که از چندین منطقه جمع‌آوری شده بودند باکتری‌های تولیدکننده آنزیم تیروزیناز جداسازی شدند. جهت جداسازی اولیه از محیط کشت سوکروز‌ پپتون آگار استفاده شد و سپس باکتری‌های رشدیافته ، در محیط جامد حاوی L-تیروزین و کازئین کشت شدند و باکتری‌های تولید‌کننده هاله سیاه‌رنگ جداسازی و خالص‌سازی شدند. سپس باکتری‌های جداسازی شده از نظر میزان تولید آنزیم تیروزیناز مورد بررسی قرار‌گرفتند. یافته¬ها: از میان 46 نمونه جداسازی شده ، 21 نمونه به عنوان تولیدکننده آنزیم تیروزیناز در محیط کشت شناسایی شدند. از بین آن ها 3 نمونه که بیشترین تولید رنگ را داشتند مشخص شدند. این 3 نمونه از نظر میزان تولید آنزیم مورد بررسی قرار‌گرفتند و ایزوله KHD131 به عنوان بیشترین تولیدکننده آنزیم مشخص شد و به روش مولکولی شناسایی گردید. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت آنزیم تیروزیناز ، در این پژوهش باکتری‌های مولد تیروزیناز جداسازی و بررسی شدند. همه نمونه‌های جداسازی شده ، باسیل‌ گرم مثبت و اسپوردار بودند و ایزوله KHD131 با استفاده ازآنالیز مولکولی با 96% تشابه Bacillus atrophaeus تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, باکتری , تیروزیناز , خاک , L-تیروزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055830,
author = {اویسی, مونا and بحرینی, معصومه and آسوده, احمد and شهنواز, بهار},
title = {غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی},
year = {2016},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {باکتری ، تیروزیناز ، خاک ، L-تیروزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران
%A اویسی, مونا
%A بحرینی, معصومه
%A آسوده, احمد
%A شهنواز, بهار
%J نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
%D 2016

[Download]