حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (531-539)

عنوان : ( بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تغییرات اسیدیته آب (شامل هفت سطح pH معادل 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10) در مخزن سمپاش گلیفوسیت (Roundup®, 41% SL) و نیکوسولفورون (Cruse®, 4% SC) در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) و گاوپنبه (Abutilon theophrasti) بود، دو آزمایش به صورت فاکتوریل 7×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 3 گلدان شاهد علف هرز برای هر سطح pH) در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 اجرا شد. گلایفوسیت و نیکوسولفورون به ترتیب در مقادیر 158 و 22 گرم ماده مؤثره در هکتار (بدون مویان) به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز در حجم سمپاشی 250 لیتر در هکتار اعمال شدند. نتایج نشان داد که بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز به طور معنی داری (01/0≥P) تحت تأثیر تغییرات pH محلول علف کش ها قرار گرفتند. علف کش نیکوسولفورون در pH های 7 و 8 آب مخزن سمپاش بیشترین تأثیر را در کنترل علف هرز سوروف ایجاد کرد، در صورتی که بیشـترین کارایی نیکوسولفورون بر گاوپنبه در 8pH= به دست آمد. این در حالی بود که علف کش گلایفوسیت در اسیدیته آب معادل 7-6 و 6 بهترین کنترل را به ترتیب روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه نشان داد. در مجموع، pH های قلیایی تر آب برای کارایی نیکوسولفورون در مقایسه با گلایفوسیت مناسب بودند. نتایج این آزمایش، نقش pH آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه را مورد تأکید قرار داد.

کلمات کلیدی

, پس رویشی, زیست توده, کیفیت محلول, مویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055844,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {29},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {531--539},
numpages = {8},
keywords = {پس رویشی، زیست توده، کیفیت محلول، مویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]