مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (19), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (505-528)

عنوان : ( گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار )

نویسندگان: حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , جهانگیر مسعودی , میثم لطیفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: دستیابی به رهیافتی نو برای ایجاد سازمان کرامت مدار با مقایسۀ مبانی انسان شناسی و کرامت انسانی مکاتب فلسفی کانت(انسان اخلاقی) و علامه طباطبایی(انسان الهی). روش: بازاندیشی و مقایسۀ مبانی انسان شناسانۀ دو مکتب فلسفی با رویکردی تحلیلی- منطقی و راهبرد کلان کیفی از نوع استفهامی به روش گونه شناسی. یافته ها: محوریت انسان الهی، عبودیت و بندگی خداست و کرامتش امری الهی با انواع ذاتی و اکتسابی و با مراتبی از تقواست؛ در حالی که انسان اخلاقی، خود غایت و هدف اصلی است و کرامتش امری ذاتی، بشری و مبتنی بر تعقل و استقلال و قانونگذاری است. نتیجه گیری: جامعۀ بشری امروز در حسرت ایجاد سازمانی در شأن انسان، روزگار می گذراند و تلاش می کند تا سازمانی مبتنی بر کرامت انسان بنا کند. بر اساس مقایسۀ انجام شده، گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی می تواند رهیافتی نو برای سازمان کرامت مدار ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, کانت, علامه طباطبایی, کرامت انسانی, سازمان کرامت مدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055861,
author = {افخمی روحانی, حسین and شیرازی, علی and مرتضوی, سعید and مسعودی, جهانگیر and میثم لطیفی},
title = {گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2016},
volume = {19},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-5246},
pages = {505--528},
numpages = {23},
keywords = {کانت، علامه طباطبایی، کرامت انسانی، سازمان کرامت مدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار
%A افخمی روحانی, حسین
%A شیرازی, علی
%A مرتضوی, سعید
%A مسعودی, جهانگیر
%A میثم لطیفی
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2016

[Download]