دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (10), شماره (2), سال (2016-5) , صفحات (2-11)

عنوان : ( ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: اعظم مهربان , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه مهربان سنگ آتش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش تمایل به توسعه ترکیبات جدید آنتی میکروبی مؤثرتر و بدون سمّیت شده است. در این مطالعه اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندامهای هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (chorasanica Salvia )علیه لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس، سالمونال تیفی و اشرشیاکلی O157 بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه از آزمون انتشار دیسک به روش کربی - بوئر جهت ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی استفاده گردید. در این روش، باکتری در محیط کشت مولر هینتون آگار به صورت چمنی کشت داده شد. جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی از روش میکرودایلوشن با Elisa و افزودن معرف تریفنیل تترازولیوم کلراید استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن (Duncan ) در سطح 15/1<p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیشترین قطر هاله بازداری در روش انتشار در آگار مربوط به عصاره هیدروالکلی اندامهای هوایی سالویا خراسانیکا علیه باکتری گرم مثبت باسیلوس سرئوس بود. میزان MIC محاسبه شده در مورد عصاره های هیدروالکلی بر باکتریهای گرم مثبت، معادل 01 میلیگرم برمیلیلیتر تعیین شد که این میزان در میان دیگر MICهای اندازه گیری شده، کمترین مقدار بود. نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، باکتری های گرم منفی در مقایسه با باکتریهای گرم مثبت، مقاومت بیشتری در برابر عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه سالویا خراسانیکا از خود نشان می دهند، به طوریکه باکتری سالموال تیفی به عنوان مقاوم ترین باکتری در میان باکتری های مورد آزمون شناخته شده است.

کلمات کلیدی

, عامل ضدباکتریایی, آزمون ضدمیکروبی انتشار در دیسک, آزمون انتشار در دیسک کربی–بائور, اندام هوایی سالویا خراسانیکا, عصاره سالویا, میکرودایلوشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055866,
author = {مهربان, اعظم and عدالتیان دوم, محمدرضا and حدادخداپرست, محمدحسین and معصومه مهربان سنگ آتش},
title = {ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {May},
issn = {1735-7799},
pages = {2--11},
numpages = {9},
keywords = {عامل ضدباکتریایی، آزمون ضدمیکروبی انتشار در دیسک، آزمون انتشار در دیسک کربی–بائور، اندام هوایی سالویا خراسانیکا، عصاره سالویا، میکرودایلوشن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی
%A مهربان, اعظم
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2016

[Download]