آب و خاک, دوره (29), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (1095-1104)

عنوان : ( تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی )

نویسندگان: محمود فغفور مغربی , بهجت میرزنده دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درگذر جریان از رژیم فوق بحرانی به زیر بحرانی که معمولا با تشکیل پرش هیدرولیکی همراه است میزان قابل ملاحظه ای از انرژی آب مستهلک می گردد. یکی از راه هایی که می تواند باعث افزایش افت انرژی در پرش هیدرولیکی شود، ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش می باشتد . از طرفی در پایین دست رمپ ها و شوت های سنگی پرش هیدرولیکی روی بستر زبر با افت زیاد انرژی می تواند رخ دهد. این سازه ها با توجه به اثرات زیست محیطی کم امروزه مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه از این رو در این تحقیق اثرات زبری بر مشخصات پرش مورد بررسی قرار گرفت و روابطی برای تخمین برخی پارامترها استخراج گردید. در این پژوهش خصوصیات پرش هیدرولیکی بر رو ی بسترهای زبر درشت دانه با زبری های یکنواخت در فلوم مستطیلی افقی به عرض 30 سانتیمتر، طول 11 متر، ارتفاع 30سانتیمتر، نرخ جریان از 3.5 تا29 l/s و اعداد فرود بین 2/4 تا 17/7 انجام گرفهت اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمق مزدوج پرش بر روی سطوح زبر نسبت به سطوح صاف کاهش یافته و طول پرش نیز نسبت به بستر صاف بین 28.5 تا 47 درصد کاهش دارد.

کلمات کلیدی

, اسهللاک انرژی, بستر زبر درشت دانه, نسبت عمق مزدوج, طول پرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055867,
author = {فغفور مغربی, محمود and میرزنده دل, بهجت},
title = {تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {29},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {1095--1104},
numpages = {9},
keywords = {اسهللاک انرژی، بستر زبر درشت دانه، نسبت عمق مزدوج، طول پرش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی
%A فغفور مغربی, محمود
%A میرزنده دل, بهجت
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]