تحقیقات تولیدات دامی, دوره (4), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (37-45)

عنوان : ( مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: زهرا تراز , محمود شمس شرق , فیروز صمدی , پونه ابراهیمی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر عصاره گیاه کاسنی(Cichorium intybus) و پروبیوتیک در جیره جوجه­ های گوشتی و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل یک جیره ذرت- سویا به عنوان جیره پایه (شاهد) و جیره پایه حاوی سه سطح 150، 250 و 350 میلی­گرم در کیلوگرم عصاره اتیل­استات کاسنی و پروبیوتیک به میزان توصیه شده در خوراک بودند. گیاه کاسنی با استفاده از چهار حلال مختلف (کلروفرم، اتیل­استات، متانول و آب) عصاره­ گیری شد و موثرترین عصاره از نظر خاصیت ضدباکتریایی در محیط آزمایشگاه به روش دیسک­ دیفیوژن و با اندازه ­گیری قطر هاله عدم رشد تعیین شد. بیشترین اثر ضد­باکتریایی بر اشریشیاکلی به وسیله عصاره اتیل ­استات نشان داده شد. اثر عصاره اتیل ­استات کاسنی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و درصد قابلیت هضم مواد مغذی جوجه­ های گوشتی در شرایط تنش­ گرمایی بررسی شد. برای تعیین قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و چربی خام از روش نمونه­ برداری از خوراک و ایلئوم به همراه نشانگر اکسید­کروم استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره کاسنی، سبب کاهش تعداد باکتری اشریشیاکلی و افزایش تعداد لاکتوباسیل­ ها در دستگاه گوارش شد. درصد قابلیت هضم پروتئین و چربی تحت تاثیر عصاره کاسنی افزایش معنی­ دار نشان داد، اما قابلیت هضم ماده خشک در تیمارهای مختلف تحت تاثیر تیمار­ها قرار نگرفت. بر اساس نتایج این تحقیق می ­توان گفت استفاده از عصاره اتیل­ استات کاسنی در شرایط تنش ­گرمایی می­تواند سبب بهبود قابلیت ­هضم و میکرو­فلور دستگاه گوارش شود.

کلمات کلیدی

, تنش گرمایی, جمعیت میکروبی, عصاره کاسنی, قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055869,
author = {زهرا تراز and محمود شمس شرق and فیروز صمدی and پونه ابراهیمی and زره داران, سعید},
title = {مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0872},
pages = {37--45},
numpages = {8},
keywords = {تنش گرمایی، جمعیت میکروبی، عصاره کاسنی، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A زهرا تراز
%A محمود شمس شرق
%A فیروز صمدی
%A پونه ابراهیمی
%A زره داران, سعید
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2016

[Download]