تولیدات دامی, دوره (18), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (1-11)

عنوان : ( مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری )

نویسندگان: یحیی محمدی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , محمد رزم کبیر , محمد باقر صیادنژاد , محمد باقر زندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب ژنومی ابزاری جدید برای برآورد ارزش های اصلاحی صفات کمی با استفاده از نشانگرهای مولکولی است. معیار کارایی انتخاب ژنومی، دقت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی است. در تحقیق حاضر، دقت پیش بینی ژنومی روش های پارامتری و ناپارامتری در 345 گاو هلشتاین محاسبه شد. صفات مطالعه شده مقدار شیر، میزان چربی، میزان پروتئین، و سلول های سوماتیک شیر بود. دو روش پارامتری بهترین پیش بینی نا اریب خطی ژنومیک (GBLUP) و بیز B و دو روش ناپارامتری فضای هیلبرت با هسته بازآفرین (RKHS) و شبکه های عصبی (NN) برای برآورد تاثیرات نشانگرها و پیش بینی و دقت ارزش های اصلاحی ژنومی استفاده شد. دقت پیش بینی ژنومی در دامنه 39/0 (برای سلول های سوماتیک) تا 73/0 (برای تولید چربی) محاسبه شد. بیز B و دو روش ناپارامتری در مقایسه با روش GBLUP دچار کوچک کردن بیشتر پیش بینی ها شده بودند (منحنی ضریب رگرسیون ارزش اصلاحی ژنومی بر ارزش اصلاحی کلاسیک بیشتر از یک به دست آمد). درمقایسه با همه روش ها دقت بیز B بیشتر شد. میانگین مربعات خطای پیش بینی برای روش GBLUP به نسبت دیگر روش ها برای صفات مطالعه شده کمتر برآورد شد. مدل رگرسیون بیز B برای انتخاب ژنومی در این جمعیت مطلوب بود، ولی برای بهبود دقت با این روش نیاز به کاهش آب رفتگی پیش بینی در این روش است.

کلمات کلیدی

, انتخاب ژنومی, دقت انتخاب, روش های پارامتری و ناپارامتری, نشانگرهای مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055870,
author = {محمدی, یحیی and شریعتی, محمد مهدی and زره داران, سعید and محمد رزم کبیر and محمد باقر صیادنژاد and محمد باقر زندی},
title = {مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {2009-6776},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {انتخاب ژنومی، دقت انتخاب، روش های پارامتری و ناپارامتری، نشانگرهای مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری
%A محمدی, یحیی
%A شریعتی, محمد مهدی
%A زره داران, سعید
%A محمد رزم کبیر
%A محمد باقر صیادنژاد
%A محمد باقر زندی
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2016

[Download]