پژوهش های اخلاقی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (27-47)

عنوان : ( تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , محمدرضا بهمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در صدد است با معرفی مفاهیمی چون رهبری اخلاقی، جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، خلاقیت و نوآوری به بررسی رابطه میان این مفاهیم و نحوه تاثیرگذاری آنها بپردازد. مساله اصلی این پژوهش، تاثیر رهبری اخلاقی بر نوآوری و رفتار اخلاقی با استفاده از متغیرهای میانجی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها مشابه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر کارکنان بانک ملی مشهد بوده و داده های مورد استفاده از 186 نفر از کارکنان بانک ملی جمع آوری شده و جهت تحلیل یافته ها و تایید الگوی پژوهش از الگوسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش گویای آن است که رهبری اخلاقی به صورت مثبت و معنی داری بر نوآوری و رفتار اخلاقی تاثیرگذار بوده است. همچنین نتیجه تحقیق حاکی از این است که گر چه رهبری اخلاقی بر رفتار اخلاقی موثر است اما شدت این تاثیر گذاری از طریق جو اخلاقی بیشتر است. علاوه بر این، رهبری اخلاقی بر نوآوری موثر است اما شدت این تاثیر گذاری از طریق خلاقیت افزایش نیافته است بلکه از طریق جو اخلاقی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, رهبری اخلاقی, جو اخلاقی, رفتار اخلاقی, خلاقیت, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055875,
author = {عباس زاده, محمدرضا and صالحی, مهدی and بهمنش, محمدرضا},
title = {تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد},
journal = {پژوهش های اخلاقی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2383-3279},
pages = {27--47},
numpages = {20},
keywords = {رهبری اخلاقی، جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، خلاقیت، نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد
%A عباس زاده, محمدرضا
%A صالحی, مهدی
%A بهمنش, محمدرضا
%J پژوهش های اخلاقی
%@ 2383-3279
%D 2016

[Download]