دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (10), شماره (2), سال (2016-5) , صفحات (32-42)

عنوان : ( اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی )

نویسندگان: سهیلا کلاهی مرند , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , عادل بیگ بابایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از مواد ضدمیکروبی با پایه گیاهی میتواند در کنترل بیماریهای انسانی، نقش مفیدی ایفا کند. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی خواص ضدمیکروبی گیاه کنگرفرنگی بر پنج گونه پاتوژن انسانی شامل: اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سالمونلا تیفی و کاندیدا آلبیکنس انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش آزمایشگاهی از روش چاهک در آگار جهت بررسی قطر هاله عدم رشد، روش پور پلیت جهت اندازه گیری حساسیت سویه های بیماری زا نسبت به عصاره و از سه روش ماکرودایلوشن براث، میکرودایلوشن براث و معرف تریفنیل تترازولیوم کلراید جهت اندازه گیری حداقل غلظت مهارکننده رشد و حداقل غلظت کشندگی استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه، بیشترین قطر هاله عدم رشد عصارههای آبی و اتانولی کنگرفرنگی در غلظت 088میلیگرم بر میلیلیتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر کاندیدا آلبیکنس و کمترین قطر هاله مربوط به باکتری سالمونلا تیفی گزارش شد. نتایج حاصل از MIC عصاره آبی کنگرفرنگی برای سالمونلا تیفی، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، کاندیدا آلبیکنس بهترتیب 69 ،69 ،22 ،256 و 22 میلی گرم بر میلی لیتر و برای عصاره اتانولی بهترتیب برابر با 16 ،16 ،22 ،120و 16میلیگرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره های کنگرفرنگی برابر یا بزرگتر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد گیاه کنگرفرنگی میتواند به عنوان گیاهی ارزشمند در جهت مقابله با بیماریهای عفونی درنظر گرفته شود، زیرا اثرات ضدمیکروبی قابل ملاحظهای، به خصوص بر باکتریهای گرم مثبت و مخمر کاندیدا آلبیکنس نشان داد .

کلمات کلیدی

, عوامل ضدمیکروبی, کنگرفرنگی, عصاره گیاهی, میکروارگانیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055880,
author = {کلاهی مرند, سهیلا and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and عادل بیگ بابایی},
title = {اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {May},
issn = {1735-7799},
pages = {32--42},
numpages = {10},
keywords = {عوامل ضدمیکروبی، کنگرفرنگی، عصاره گیاهی، میکروارگانیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی
%A کلاهی مرند, سهیلا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A عادل بیگ بابایی
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2016

[Download]