ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (188-200)

عنوان : ( ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , علی رجبی پور , حسین مبلی , افشین ایوانی , فوژان بدیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مدت انبارداری سیب گلاب در چهار گروه شامل سیبهای سالم و بدون پوشش، سیبهای سالم و پوشـشدار بـا متیـل سـلولز، سـیب هـای ضربه خورده و بدون پوشش و سیبهای ضربه خورده و پوششدار در طی ده هفته در سردخانهای با دمـای 2 درجـه ی سلسـیوس و 85 درصـد رطوبـت نسبی (بر پایهی تر) با دو روش غیرمخرب صوتی و مخرب نفوذسنجی مطالعه گردید. پارامترهای صوتی شامل فرکانس طبیعی، شاخص سفتی و ضـریب الاستیسیته با ثبت سیگنالهای صوتی حاصل از ضربه ی غیر مخرب یک ضربه زن پاندولی توسط میکروفـون دسـتگاه صداسـنج و سـپس تبـدیل آن از حوزه ی زمان به حوزه ی فرکانس به دست آمدند. اندازه گیریهای آزمون نفوذ نیز با استفاده از دستگاه بافتسنج و نرم افزار آن انجام گرفت. آزمـون هـای مورد اشاره هر هفته صورت میپذیرفت. با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 % معنیدار بودن نتایج مشخص گردیـد . نتـایج نشـان داد کـه پارامترهـای صوتی و نفوذسنجی در طی دوره ی انبارداری کاهش یافته اند. همچنین در یک دوره ی انبارداری ثابـت، پارامترهـای صـوتی (فرکـانس طبیعـی، شـاخص سفتی و ضریب الاستیسیته) و سفتی در سیب های سالم و پوششدار در مقایسه با سیب های ضربه خورده و بدون پوشـش بـه ترتیـب 14/26%، 14/11% ، 14 % و 40/2 % افزایش نشان داده اند. همبستگی بین پارامترهای صوتی و نفوذسنجی نیز نشان داد که همبستگی بین پارامترهای صـوتی در هـر یـک از چهار گروه سیب ها بیشتر از همبستگی بین این پارامترها و پارامتر نفوذسنجی است.

کلمات کلیدی

, آزمون آکوستیک, آزمون نفوذ, آزمون های غیرمخرب, بافت سنجی, سیب گلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055901,
author = {بیاتی, محمدرضا and علی رجبی پور and حسین مبلی and افشین ایوانی and فوژان بدیعی},
title = {ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {188--200},
numpages = {12},
keywords = {آزمون آکوستیک، آزمون نفوذ، آزمون های غیرمخرب، بافت سنجی، سیب گلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی
%A بیاتی, محمدرضا
%A علی رجبی پور
%A حسین مبلی
%A افشین ایوانی
%A فوژان بدیعی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2016

[Download]