اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری , 2015-10-07

عنوان : ( بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی )

نویسندگان: باقر رضائی منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف : اسک ی زوفرن ی ، ب ی مار ی است از دسته روان پر ی ش ی ها که مشکلات ی را در روابط ب ی ن فرد ی ، خانوادگ ی و درون فرد ی افراد مبتلا ، ا ی جاد م ی کند . در آس ی ب شناس ی ا ی ن ب ی ماران عمده مسائل مربوط م ی شود به اختلال در حوزه تفکر و شناخت که م ی تواند منشاء ژن ت ی ک ی و ی ا عوامل مح ی ط ی داشته باشد. بنابرا ی ن روان درمان ی شناخت ی - رفتار ی با هدف افزا ی ش عملکرد فراشناخت ب ی ماران ، در ا ی ن پژوهش به کار رفته است. روش اجرا : ا ی ن طرح ی ک پژوهش ن ی مه تجرب ی است که در پا یی ز و زمستان 0092 برو ی ب ی ماران اسک ی زوفرن ی بستر ی در مرکز نگهدار ی و توانبخش ی ب ی ماران مزمن روان ی عاطف (و ی ژه بانوان) در شهرستان مشهد صورت گرفت. در ا ی ن پژوهش 8 نفر از ب ی ماران به ش ی وه تصادف ی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزما ی ش قرار گرفتند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون و پ س آزمون به عمل آمد و در طول مدت میان آزمون ها، بروی بیما ران گروه آزمایش، برنامه درمانی 8 جلسه ای شناختی - رفتاری صورت گرفت . ابزار جمع آور ی داده ه ا ، پرسشنامه حالت ها ی فراشناخت ی بود ه و داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجز ی ه و تحل ی ل شدند. ی افته ها : تحل ی ل نتا ی ج نمره ها ی پ یش آزمون و پ س آزمون دو گروه با استفاده ا ز آزمون آمار ی U من و ی تن ی نشان داد که روان درمان ی شناخت ی - رفتار ی ، تاث ی ر معنا دار ی بر افزا ی ش عملکرد فراشناخت ب ی ماران اسک ی زوفرن ی دارد. نت ی جه گ ی ر ی : روان درمان ی شناخت ی - رفتار ی در افزا ی ش عملکرد فراشناخت ب ی ماران اسک ی زوفرن ی ، موثر است

کلمات کلیدی

, اسک ی زوفرن ی , د رمان ها ی شناخت ی - رفتار ی , فراشناخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055915,
author = {رضائی منش, باقر and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی},
booktitle = {اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری},
year = {2015},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {اسک ی زوفرن ی ، د رمان ها ی شناخت ی - رفتار ی ، فراشناخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
%A رضائی منش, باقر
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
%D 2015

[Download]