مهندسی حمل و نقل, دوره (7), شماره (1), سال (2015-12) , صفحات (31-44)

عنوان : ( تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی )

نویسندگان: رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدلی برای تعیین تعداد بهینه خودروهای خدمات اضطراری در ایستگاه‏های امدادی ارائه می‏شود. هدف از این مدل، بیشینه‏ سازی امید ریاضی تماس هایی است که بلافاصله پاسخ داده می‏شوند. برای محاسبه امید ریاضی تماسهای پاسخ داده شده، لازم است که احتمال در دسترس بودن خودروهای امدادی محاسبه شود. نوآوری اصلی این مقاله در این است که هر تماس می‏تواند به بیش از یک خودروی امدادی نیاز داشته باشد. این حالت معادل یک سیستم صف با ورود گروهی است. بنابراین برای محاسبه احتمال در دسترس بودن خودروهای امدادی از معادلات صف با ورود گروهی استفاده می‏شود. مدل ارائه شده یک مدل برنامه‏ ریزی عدد صحیح مختلط است که به دنبال تعیین تعداد بهینه خودروی امدادی در ایستگاه‏های از پیش تعیین شده است. برای بررسی کارآیی مدل ارائه شده، مسئله تعیین تعداد خودروهای بهینه خدمات اضطراری گاز شهری مشهد در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده با CPLEX حل و نتایج آن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‏دهد که کاهش نرخ تماسها، افزایش نرخ خدمت‏ دهی خودروها و افزایش تعداد خودروها می‏توانند اثر مهمی را در درصد پاسخگویی به تماس ها داشته باشند.

کلمات کلیدی

, خودروهای خدمات اضطراری, بیشینه سازی پوشش مورد انتظار, سیستم صف با ورود گروهی, برنامه ‏ریزی عدد صحیح مختلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055917,
author = {داودی, رؤیا and دهقانیان, فرزاد and پیرایش, محمدعلی},
title = {تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی},
journal = {مهندسی حمل و نقل},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-6598},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {خودروهای خدمات اضطراری، بیشینه سازی پوشش مورد انتظار، سیستم صف با ورود گروهی، برنامه ‏ریزی عدد صحیح مختلط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی
%A داودی, رؤیا
%A دهقانیان, فرزاد
%A پیرایش, محمدعلی
%J مهندسی حمل و نقل
%@ 2008-6598
%D 2015

[Download]