علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (119-131)

عنوان : ( بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب از مهم ترین عوامل در ارزیابی و توصیف دانه های روغنی به شمار می روند. از سوی دیگر، جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه ها تحت تاثیر ذخایر موجود در بذر قرار دارند. از این رو، به منظور بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب در ساختار روغن، مطالعاتی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه به صورت طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار و چهار تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعات ارقام کنجد (شامل داراب 2، داراب 14، دشتستان 2، دشتستان 5، اسفراین، IS، JL-13، کلات، کاشمر، مشهد، اولتان، سیستان، TS-3، ورامین 2822 و یلو وایت) به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شدند. این ارقام از پژوهشکده گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر در کرج تهیه شدند. طبق نتایج، کمترین متوسط زمان جوانه زنی (MGT) و متوسط زمان سبز شدن (MET) در ارقام دشتستان 2، دشتستان 5 و IS به دست آمد. در مقابل، بیشترین MGT و MET در ارقام یلو وایت و مشهد مشاهده شد. اگر چه بین ارقام تفاوت معنی داری از نظر غلظت نیتروژن دانه و درصد روغن مشاهده نشد، اما از نظر غلظت فسفر بین ارقام تفاوت معنی داری وجود داشت؛ به طوری که بیشترین و کمترین غلظت فسفر دانه به ترتیب در ارقام دشتستان 2 و یلو وایت مشاهده شد. به جز اسید اولئیک، لینولئیک و لینولنیک، سایر اسیدهای چرب ارتباط معنی داری با MET نداشتند. بین اسید اولئیک با MET همبستگی منفی(R2= 0.73**) و بین اسید لینولنیک با MET همبستگی مثبت و معنی داری(R2= 0.93**) مشاهده شد. از این رو به نظر می رسد که بنیه بذر کنجد به شدت وابسته به ترکیب اسیدهای چرب غیر اشباع تشکیل دهنده روغن باشد.

کلمات کلیدی

, آزمون پیری تسریع شده, اسید چرب, متوسط زمان سبز شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055926,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and سیدی, سیدمحمد},
title = {بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-2646},
pages = {119--131},
numpages = {12},
keywords = {آزمون پیری تسریع شده، اسید چرب، متوسط زمان سبز شدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سیدی, سیدمحمد
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]