علوم باغبانی, دوره (35), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (25-37)

عنوان : ( بررسی اثر نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , هدی احمدی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع بسته­بندی، دما و زمان انبارداری بر ویژگی­های روغن بذر گل مغربی، آزمایشی به صورت کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 32 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 4 سطح بسته‌بندی (بسته کاغذی، آلومینیومی، پی وی سی و سلوفان)، 2 سطح دما (درجه سانتی‌گراد 4 و دمای محیط) و 4 سطح مدت انبارداری (3، 6، 9 و 12 ماه) بودند. در پایان هر دوره انبارداری، استخراج روغن با دستگاه سوکسله انجام و عدد اسیدی و عدد پراکسید به عنوان شاخص کیفی روغن بررسی شد. بر اساس نتایج آزمایش، اثر ساده دما، نوع بسته بندی و مدت انبارداری بر تمام ویژگی‌های روغن گل مغربی معنی‌دار بود. پیش از انبارداری، درصد روغن 45/16 درصد بود که بعد ازگذشت 3 ماه با افزایش راندمان استخراج به 75/19 درصد و سپس با روند کاهشی شدید به 71/12 درصد در انتهای دوره 9 ماهه رسید و در خاتمه انبارداری، اندکی افزایش مشاهده شد. عدد اسیدی و عدد پراکسید، پیش از انبارداری به ترتیب mg KOH g-1 oil 16/1 و meq O2 kg-1 oil 4/2 گزارش گردید. بعد از گذشت 3 ماه، عدد پراکسید روغن، 14/3 و در خاتمه انبارداری به بالاترین میزان یعنی 82/9 میلی‌اکی‌والان اکسیژن بر کیلوگرم روغن رسید. دمای محیط، از نظر بهبود میزان روغن و دمای 4 درجه سانتی‌گراد، از نظر حفظ کیفیت روغن مناسب بود. بذرهای موجود در بسته‌های کاغذی و سلوفان به ترتیب با 29/17 درصد و 75/16 درصد بیشترین میزان روغن را داشتند. انبارداری بذر در بسته سلوفان با توجه به عدد اسیدی و عدد پراکسید روغن آن (به ترتیب mg KOH g-1 oil 89/0و meq O2 kg-1 oil 05/5)، جهت حفظ کیفیت روغن مطلوب بود.

کلمات کلیدی

, بررسی اثر نوع بسته بندی, دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055929,
author = {عزیزی ارانی, مجید and احمدی, هدی and آروئی, حسین},
title = {بررسی اثر نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2021},
volume = {35},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {بررسی اثر نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A احمدی, هدی
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2021

[Download]