اقتصاد مقداری, دوره (11), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) )

نویسندگان: امیرحسین توحیدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , پریسا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سالهای اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا 2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی با - طی دورهی 13 ( EC3SLS) متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافتههای مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه میگردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذارى و نظارتی تغییر یابد.

کلمات کلیدی

, اندازه دولت, باز بودن تجاری, باز بودن مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055935,
author = {توحیدی, امیرحسین and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین and علیزاده, پریسا},
title = {بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2015},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5850},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {اندازه دولت، باز بودن تجاری، باز بودن مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)
%A توحیدی, امیرحسین
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%A علیزاده, پریسا
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2015

[Download]