تاریخ روابط خارجی, دوره (15), شماره (58), سال (2014-9) , صفحات (55-75)

عنوان : ( جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی )

نویسندگان: جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با آغاز جنگ جهانی اول در سال1332 ق./1914 م.، گر چه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولت های متخاصم موضع ایران را نادیده گرفتند. جنگ جهانی بازتاب چشمگیری در ادبیات ایران، به ویژه شعر یافت و بیشتر شاعران ایرانی در زمان جنگ، غالباً از فرط مخالفت با انگلیس به آلمان گرایش داشتند، با این وجود، تک صداهای مخالفی نیز شنیده می شد؛ همچون شوریده شیرازی که از سیاست دولت انگلیس، قبل از جنگ و در زمان جنگ حمایت می کرد. پژوهش حاضر دیدگاه ها و نظرات شوریده را در باره جنگ جهانی اول و حمایت او از انگلیس بررسی می کند.

کلمات کلیدی

, ایران, جنگ جهانی اول, اشعار سیاسی, شوریده شیرازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055942,
author = {قصابی گزکوه, جلیل and وکیلی, هادی},
title = {جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {58},
month = {September},
issn = {1735-2010},
pages = {55--75},
numpages = {20},
keywords = {ایران، جنگ جهانی اول، اشعار سیاسی، شوریده شیرازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی
%A قصابی گزکوه, جلیل
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2014

[Download]