یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی , 2015-06-25

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل پلایش زیستی خاک آلوده به سرب بوسیله خردل وحشی )

نویسندگان: ابوالقاسم ساقی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , حسین همامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد گیاهان در پاکسازی خاک، هوا و آب آلوده شده بوسیله فلزات سنگین به عنوان یک تکنولوژی مهم مطرح است. به منظور تعیین پتانسیل خردل وحشی (Sinapis arvensis) در جذب سرب آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت سرب در 6 سطح 500،400، 300، 200، 100، 0 میلی¬گرم در کیلوگرم بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که وزن خشک اندام هوایی و ریشه با افزایش غلظت سرب کاهش معنی¬داری نشان نداد. فاکتورهای تجمع زیستی، انتقال و کارایی انتقال در خردل وحشی نشان از قدرت جذب مقادیر بسیار بالایی از سرب توسط ریشه بود در حالی که میزان انتقال به اندام هوایی بسیار کم بود. نتایج این آزمایش نشان داد که خردل وحشی کارایی زیادی در جذب سرب از خاک¬های آلوده و جلوگیری از گسترش آلودگی در محیط دارد.

کلمات کلیدی

, خردل وحشی, سرب, کارایی انتقال, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055945,
author = {ساقی, ابوالقاسم and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی and حسین همامی},
title = {ارزیابی پتانسیل پلایش زیستی خاک آلوده به سرب بوسیله خردل وحشی},
booktitle = {یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خردل وحشی، سرب، کارایی انتقال، گیاه پالایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل پلایش زیستی خاک آلوده به سرب بوسیله خردل وحشی
%A ساقی, ابوالقاسم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A حسین همامی
%J یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]