اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (27-58)

عنوان : ( رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت )

نویسندگان: محمد رضا شورورزی , هادی قوامی , حمید حسین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آن ها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آن ها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیرحبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیرحبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیرحبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.

کلمات کلیدی

, حباب قیمت, آزمون تسلسل, آزمون استقلال, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055948,
author = {محمد رضا شورورزی and قوامی, هادی and حمید حسین پور},
title = {رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {5},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {27--58},
numpages = {31},
keywords = {حباب قیمت، آزمون تسلسل، آزمون استقلال، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت
%A محمد رضا شورورزی
%A قوامی, هادی
%A حمید حسین پور
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]