دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-06-25

عنوان : ( پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی )

نویسندگان: ابوالقاسم ساقی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , حسین همامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان یکی از محل¬های هدف آلاینده¬های موجود در محیط هستند و این ترکیبات از طریق آب و خاک به گیاهان منتقل می‌شوند. به منظور تعیین پتانسیل شلمی (Rapistrum rugosum) در جذب سرب آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت سرب در 6 سطح 500،400، 300، 200، 100، 0 میلی¬گرم در کیلوگرم بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که وزن خشک اندام هوایی و ریشه شلمی با افزایش غلظت سرب کاهش معنی¬داری نشان نداد. فاکتورهای تجمع زیستی، ضریب تجمع زیستی، انتقال و کارایی انتقال حاکی از قدرت جذب مقادیر بالای سرب توسط ریشه بود در حالی که مقدار انتقال از ریشه به اندام هوایی بسیار کم بود. نتایج این آزمایش نشان داد که شلمی با وجود عدم انتقال مقادیر سرب به اندام هوایی کارایی زیادی در جذب سرب از خاک¬های آلوده دارد.

کلمات کلیدی

, تجمع زیستی, سرب, شلمی, ضریب تجمع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055949,
author = {ساقی, ابوالقاسم and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی and حسین همامی},
title = {پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجمع زیستی، سرب، شلمی، ضریب تجمع زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی
%A ساقی, ابوالقاسم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A حسین همامی
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]