نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: سحر ولی زاده , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرزعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل کشت مخلوط ردیفی لوبیا با سیاهدانه و کشت خالص آنها بود. نتایج نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی با لوبیا بر اجزای عملکرد سیاهدانه شامل تعداد شاخه فرعی بوته، تعداد دانه در فولیکول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی¬دار بود. کشت خالص باعث کاهش 59 و 31 درصدی تعداد شاخه فرعی و وزن هزار دانه در مقایسه با کشت مخلوط با لوبیا شد در حالی¬که تعداد دانه در فولیکول در کشت خالص در مقایسه با مخلوط با لوبیا 25/11 درصد بالاتر محاسبه شد. کشت خالص سیاهدانه به دلیل افزایش تعداد بوته و تراکم بالاتر موجب افزایش 12 درصدی عملکرد دانه نسبت به کشت مخلوط گردید.

کلمات کلیدی

, سیاهدانه, عملکرد دانه, کشت مخلوط ردیفی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055951,
author = {ولی زاده, سحر and خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سیاهدانه، عملکرد دانه، کشت مخلوط ردیفی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
%A ولی زاده, سحر
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]