اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری » , 2014-02-20

عنوان : ( محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری )

نویسندگان: ارمین بوستانی , حسن گلمایی , سعیدرضا خداشناس , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اقدامات اساسی در طراحی و اجرای خطوط انتقال آب شهری توجه به بارگذاریها و رفتار لولهها میباشد. بیتوجهی به مواردی نظیر تغییرشکلهای مقطعی که به واسطه اعوجاجهایی نظیر لهیدگی، کمانش، نشستهای ناگه انی و عوامل مرتب ط با آنها رخ میدهد میتواند منجر به شکست لولهها گردد. پیش از این توجه به تغییرشکله ای مقطعی در طی دوران اجرا و بهره برداری کمتر توسط کارفرما رعایت شده است. بدین منظور مقطعی از خط لوله انتقال آب شهری مشهد انتخاب و بارهای متداولی ک ه روی این خط لوله اعمال م ی شود محاسبه و پارامترهای تغییرشکل لوله در مقایسه با معیارهای استاندارد معرفی شده توسط شرکت سازنده محاسبه گردی د . دراین مطالعه مشخص شد که پارامترهای خزش و تنش خستگی در لولههای فولادی در تغییرشکلها تاثیرخاصی ندا شته و تنه اکمانش، لهیدگی و تنشهای وارده مهم بوده که برای اطمینان، این مقادیر باید با حد مجاز استاندارد طراحی خط انتق ا ل مقایسه و از آنها کمتر باشد.

کلمات کلیدی

, تغییرشکل ایستایی, لوله فولادی, تنشهای لوله, خط انتقال آب, استاندارد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055954,
author = {بوستانی, ارمین and حسن گلمایی and خداشناس, سعیدرضا and انصاری, حسین},
title = {محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری},
booktitle = {اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری »},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {تغییرشکل ایستایی، لوله فولادی، تنشهای لوله، خط انتقال آب، استاندارد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری
%A بوستانی, ارمین
%A حسن گلمایی
%A خداشناس, سعیدرضا
%A انصاری, حسین
%J اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری »
%D 2014

[Download]