پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (447-455)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن )

نویسندگان: ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خون و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی طی یک دوره 42 روزه انجام گرفت. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در یک طرح کاملاَ تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل منفی (فاقد افزودنی عصاره گل همیشه بهار و تتراکلریدکربن)، کنترل مثبت (یک میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) و سه سطح عصاره گل همیشه بهار (150، 300 و 450 میلی گرم بر کیلوگرم خوراک) به همراه تتراکلریدکربن و جیره پایه بود. از روز 21 تا 30 آزمایش، هر دو روز، تتراکلریدکربن به عنوان عامل درگیرکننده¬ی¬ کبد، به¬صورت داخل¬صفاقی و در طول این مدت به گروه کنترل منفی یک میلی¬گرم در کیلوگرم وزن¬بدن محلول کلرید¬سدیم 9/0% تزریق شد. صفات مربوط به عملکرد اختلاف معنی¬داری را از نظر آماری نشان ندادند. جوجه های تغذیه شده با تترا کلرید کربن بالاترین وزن نسبی کبد را در مقایسه با تیمارهای دریافت کننده¬ی عصاره گل همیشه بهار داشتند. وزن نسبی تیموس و سطح ایمنوگلوبولین Gدر تیماری که علاوه بر تتراکلریدکربن، سطح 300 میلی¬گرم عصاره گل همیشه¬بهار را دریافت کرده بودند، به¬صورت معنی¬داری بالاتر بود. فراسنجه¬های خون (SGOT وSGPT) که در اثر تزریق تتراکلریدکربن، سطح¬شان در خون افزایش یافته بود، عصاره گل همیشه بهار توانست اثرات منفی ناشی از این ماده سمی را تقلیل دهد. سطوح کلسترول و تری¬گلیسرید در تیمار ۱۵۰ و ۴۵۰ میلی¬گرم در کیلوگرم خوراک عصاره همیشه¬بهار نسبت به گروه کنترل مثبت کاهش معنی¬دار داشت. نتایج نشان داد عصاره گل همیشه¬بهار می تواند به عنوان محافظت کننده کبد در مواجهه با سموم مختلف در تغذیه طیور مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تتراکلریدکربن, کبد, جوجه گوشتی, عصاره گل همیشه بهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055959,
author = {واحد, ریحانه and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد and سارا بهشتی مقدم},
title = {اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {447--455},
numpages = {8},
keywords = {تتراکلریدکربن، کبد، جوجه گوشتی، عصاره گل همیشه بهار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن
%A واحد, ریحانه
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%A سارا بهشتی مقدم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2016

[Download]