پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (168-184)

عنوان : ( اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , آرزو مولودی , امیر رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به¬منظور ارزیابی تأثیر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به¬صورت کرت¬های خرد شده بر پایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه¬‌ای واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان نقده در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح (آبیاری بعد از 60 ، 110 ،160 و 210 میلی¬متر تبخیر از تشتک کلاس A) و فاکتور فرعی شامل چهار سطح کودی (عدم مصرف کود، قارچ مایکوریزا (Glmus intraradices)، نانو کود روی و ترکیب قارچ مایکوریزا + نانو کود روی) بود. صفات مورد بررسی شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، درصد روغن، قند¬های محلول و پرولین گلرنگ بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی عملکرد دانه و اجزای عملکرد (تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه) به¬طور معنی¬داری کاهش یافت، ولی کاربرد منابع کودی اثرات نامطلوب ناشی از تنش خشکی را تخفیف داد، به¬طوری¬که در تمام سطوح آبیاری مصرف جداگانه نانو کود، مایکوریزا و کاربرد تلفیقی مایکوریزا + نانو کود روی باعث افزایش صفات مورد بررسی گردید. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری پس از 60 میلی¬متر تبخیر از تشتک تبخیر با کاربرد تلفیقی مایکوریزا + نانو کود (2588 کیلوگرم در هکتار) و کمترین مقدار آن از تیمار آبیاری پس از 210 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر در شرایط عدم مصرف کود (1836 کیلوگرم در هکتار) به¬دست آمد. اگرچه درصد روغن با افزایش تنش خشکی کاهش یافت، اما این کاهش با کاربرد تلفیقی مایکوریزا + نانو کود به¬میزان 3/12 درصد کمتر از شاهد (عدم مصرف کود) بود. با افزایش تنش خشکی و کاربرد نانو کود روی و مایکوریزا میزان قند¬های محلول و پرولین به¬طور معنی¬داری افزایش یافت. به¬طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که تلقیح با مایکوریزا در شرایط کمبود آب، می¬تواند با افزایش سطح جذب ریشه، جذب آب و عناصر غذایی را توسط گیاه افزایش داده و سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر کم¬آبی شود، از طرف دیگر با توجه به نقش عنصر روی در گیاه، وجود مقدار کافی از این عنصر در شرایط تنش کم¬آبی می¬تواند از طریق تنظیم سازگاری، موجب تخفیف اثرات تنش خشکی شود.

کلمات کلیدی

, پرولین, درصد روغن, عملکرد دانه, قندهای محلول, کود زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055975,
author = {اسماعیل رضایی چیانه and خرم دل, سرور and آرزو مولودی and امیر رحیمی},
title = {اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {168--184},
numpages = {16},
keywords = {پرولین، درصد روغن، عملکرد دانه، قندهای محلول، کود زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی
%A اسماعیل رضایی چیانه
%A خرم دل, سرور
%A آرزو مولودی
%A امیر رحیمی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]