ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , 2016-01-20

عنوان : ( اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون )

نویسندگان: مریم مومنی فیلی , فیروز آرش , سیده فاطمه تقوی شهری , ابولفضل شهوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بهره گیری از نمایش ولون نوکلئون، سهم اندازه حرکت مداری پارتونها،کوارکها و گلوئون، نوکلئون در تکانه ی زاویه ای کل آن حساب شده است. این محاسبه در تقریب NLO انجام گرفته است. نتیجه ی به دست آمده نشان میدهد که میانگین اندازه حرکت زاویه ای مداری کوارکها مثبت، اما کوچک است و میانگین اندازه NLO در مرتبه ی بیورکن x حرکت زاویه ای مداری گلوئون منفی و بزرگ است. افزون بر این، وابستگی اندازه حرکت زاویه ای مداری کوارکها و گلوئون بر حسب کسر تکانه ی آنها ،x بیورکن حساب شده است.

کلمات کلیدی

, مدل ولون, اندازه حرکت زاویه ای, پارتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055976,
author = {مریم مومنی فیلی and فیروز آرش and تقوی شهری, سیده فاطمه and ابولفضل شهوه},
title = {اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون},
booktitle = {ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل ولون، اندازه حرکت زاویه ای، پارتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون
%A مریم مومنی فیلی
%A فیروز آرش
%A تقوی شهری, سیده فاطمه
%A ابولفضل شهوه
%J ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
%D 2016

[Download]