نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز )

نویسندگان: بهرام عابدی , زهره هوشیار , ابراهیم گنجی مقدم , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس (PHL-C) در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی صورت گرفت. از دو محیط MS و WPMدر دو حالت جامد و دو فاز و تنظیم کننده رشد بنزیل آمینو پورین در چهار غلظت (0,1,1/5,2) میلی گرم در لیتر در مرحله پرآوری و محیط های ذکر شده به همراه غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید (0,1,5/1,2) میلی گرم در لیتر در مرحله ریشه زایی استفاده شد. بیشترین میزان پرآوری در محیط MS+1mg BAP با 20/6 به دست آمد. تعداد و طول ریشه در محیط MS و در غلظت های 1.5 و2 میلی گرم در لیتر با میزان 62/14 و 75/4 نسبت به سایر تیمارها برتر بودند. ریشه زایی محیط دوفاز در مدت کمتری از محیط جامد صورت گرفت و کیفیت گیاهچه ها درمرحله سازگاری اثر مثبتی داشت .

کلمات کلیدی

, پایه PHL-C, پرآوری, گیلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055977,
author = {عابدی, بهرام and هوشیار, زهره and ابراهیم گنجی مقدم and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پایه PHL-C، پرآوری، گیلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز
%A عابدی, بهرام
%A هوشیار, زهره
%A ابراهیم گنجی مقدم
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]