زبان و ادبیات عربی, شماره (14), سال (2016-11) , صفحات (55-83)

عنوان : ( پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شمارش با اعداد برای تعیین مقادیر-اعم از وزن، کیل، مساحت ومسافت- از بدو تولد انسان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. زیرا از آنجایی که انسان موجود اجتماعی بود وجهت گذران زندگی خود نیاز به تعامل با سایر همنوعان خود داشت، این تعامل ایجاب می کرد که با دیگران داد وستدی انجام دهد وبرای شمارش ایام ومقادیر نیاز به اعداد داشت. در ابتدا وقبل از تطور علم حساب، مقادیر بصورت مبهم –مانند یک مشت ، به اندازه کف دست و...- تعیین می گردید وبا توجه به ثابت نبودن این معیار ها ، انسان به فکر معیاری برای تعیین مقادیر ثابت افتاد وبعدها اعداد بوجود آمد.امروزه اعداد در قالب: مفرد، مرکب، معطوف وعقود به کار می روند ویکسری الفاظی برای آن ها وضع شده است که بدون اختلاف دارای کاربرد مشخص ومشهوری هستند. اما الفاظی نیز در بین عرب وجود دارد که غیر مشهور وگاهی با اختلاف نظرمورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله با بررسی ها ومطالعات انجام شده در منابع قدیمی، این الفاظ استخراج ومورد پژوهش قرار گرفته اند. گاهی علاوه بر تبیین به اختلاف نظر در کاربرد آنها بین قبایل نیز اشارتی رفته است.

کلمات کلیدی

, اعداد غیر مشهور, لغت شناسان, قبایل, معاجم عربی, مقادیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055980,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2016},
number = {14},
month = {November},
issn = {2008-7217},
pages = {55--83},
numpages = {28},
keywords = {اعداد غیر مشهور، لغت شناسان، قبایل، معاجم عربی، مقادیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد
%A اکبری, صاحبعلی
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2016

[Download]