پژوهش های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-6) , صفحات (49-58)

عنوان : ( تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال )

نویسندگان: پروانه نظرعلی , سیدرضا عطارزاده حسینی , صدیقه حجتی , محسن جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: مرگ ناگهانی در ورزش اگر چه به ندرت رخ می دهد ولی موضوع بسیار مهمی می باشد. یکی از علل مرگ ناگهانی در ورزش سکته قلبی در نتیجه انسداد عروق کرونری به علت تشکیل لخته می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آزمون بی هوازی RAST بر سطوح CK.LDH کلسیم و فیبرینوژن، تعداد پلاکت ها، PTT , MPV, PT در زنان جوان فعال و غیرفعال بود. مواد و روش ها: آزمودنی های این تحقیق شامل 20 زن جوان فعال و غیرفعال (هر گروه 10 نفر) بودند. قبل و پس از اجرای آزمون RAST ، مقادیر ضربان قلب، سطوح متغیرهای مذکور در آزمودنی ها تعیین شد. اطلاعات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فاکتوریال مخلوط در نرم افزار SPSS13 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: تعداد پلاکت ها و سطوح فیبرینوژن، کلسیم، LDH و CK در دو گروه فعال و غیرفعال پس از اجرای آزمون به طور معنی داری افزایش یافتند ( 5% > P). اما تغییرات هیچکدام از متغیرهای وابسته بین دو گروه هیچ تفاوت معنی داری نداشت ( 5% < P). نتیجه گیری : افزایش معنی دار تعداد پلاکت ها و سطوح فیبرینوژن می تواند نشان دهنده افزایش خطر ترومبوز و تشکیل لخته خونی باشد که از علل اصلی سکته قلبی به شمار می آید، البته به تحقیقات بیشتر برای نتیجه گیری دقیق نیاز است.

کلمات کلیدی

, سکته قلبی, مرگ ناگهانی, فیبرینوژن, پلاکت, انعقاد, آزمون بی هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055984,
author = {پروانه نظرعلی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and صدیقه حجتی and محسن جعفری},
title = {تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال},
journal = {پژوهش های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {****-0196},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {سکته قلبی، مرگ ناگهانی، فیبرینوژن، پلاکت، انعقاد، آزمون بی هوازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال
%A پروانه نظرعلی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A صدیقه حجتی
%A محسن جعفری
%J پژوهش های کاربردی در تندرستی و عملکرد ورزشی
%@ ****-0196
%D 2013

[Download]