علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (27), شماره (1), سال (2016-1) , صفحات (135-152)

عنوان : ( بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم )

نویسندگان: سجاد محمودی , محمدحسن جوارشکیان , محمد صادق توکلی جویباری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک پره در جریان با رینولدزهای کم توسط روش¬های عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته و منحنی¬های مشخصۀ آن استخراج شده است. در روش تجربی، حالت استاتیکی توسط دستگاه اندازه¬گیری نیروی پیشران، در دورهای مختلف مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته و منحنی¬های مشخصه نیروی پیشران، توان مصرفی موتور، جریان و ولتاژ ثبت گردیده است. هم‌چنین با توجه به اهمیت حوزۀ جریان در اطراف پره، به¬طور عددی بررسی استاتیکی و دینامیکی شبیه¬سازی جریان عبوری از روی یک پرۀ کوادرتور پرداخته شده و علاوه بر نتایج آیرودینامیکی روی پره، نتایج در حوزۀ حل نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در روش عددی، با استفاده از نرم¬افزار تجاری فلوئنت بر مبنای حجم محدود با فرض جریان غیر قابل تراکم و لزج و استفاده از مدل آشفتگی شبیه¬سازی انجام شده است. در این تحقیق منحنی¬های مشخصۀ پرۀ روتور توسط این دو روش استخراج شده‌اند و مقایسۀ نتایج عددی و تجربی تطابق خوبی را نشان می‌دهد که صحت اندازه¬گیری و شبیه¬سازی عددی را تأیید می¬نماید. با توجه به شبیه¬سازی حوزۀ جریان اطراف پره توسط روش عددی، فاصلۀ تأثیرگذار جریان اطراف پره به‌منظور قرار گرفتن در ساختار یک کوادرتور مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, پره, کوادرتور, تحلیل جریان, پیشرانش, گردابه, تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055988,
author = {محمودی, سجاد and جوارشکیان, محمدحسن and توکلی جویباری, محمد صادق},
title = {بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2016},
volume = {27},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-918x},
pages = {135--152},
numpages = {17},
keywords = {آیرودینامیک، پره، کوادرتور، تحلیل جریان، پیشرانش، گردابه، تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم
%A محمودی, سجاد
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A توکلی جویباری, محمد صادق
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2016

[Download]