کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , 2016-04-20

عنوان : ( بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی )

نویسندگان: زهرا لاری , نسرین کیوانفر , حانیه شاکری مقدم , بهاره جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056005,
author = {لاری, زهرا and کیوانفر, نسرین and شاکری مقدم, حانیه and جعفری, بهاره},
title = {بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی},
booktitle = {کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش، حفاظت، فرهنگ، کتا بهای درسی، محی طزیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی
%A لاری, زهرا
%A کیوانفر, نسرین
%A شاکری مقدم, حانیه
%A جعفری, بهاره
%J کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
%D 2016

[Download]